hospitalizované deti

Váženírodičia

Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce. Dotazník je zameraný na potreby hospitalizovaných detí. Dotazník je anonymný a dobrovoľný. Jednotlivé otázky si pozorne prečítajte a zakrúžkujte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje Váš názor.

Ďakujem za Váš čas a ochotu

Typ hospitalizácie, ktorý Vám bol umožnený v nemocnici: íšte text Vašej otázky.
Povinná odpoveď

Vaše dieťa bolo prijaté na hospitalizáciu:
Povinná odpoveď

Vaše dieťa bolo hospitalizované kvôli ochoreniu: (zaškrtnite jednu odpoveď)
Povinná odpoveď

Podľa Vás, ktoré potreby sú u Vášho dieťaťa v popredí v domácom prostredí?
Povinná odpoveď

Podľa Vás, ktoré potreby sú u Vášho dieťaťa v popredí v nemocničnom prostredí?
Povinná odpoveď

Zmeny vo fyziologických potrebách:

Nastala zmena v stravovaní u Vášho dieťaťa počas hospitalizácie (odmietanie stravy a tekutín, ....)?
Povinná odpoveď

Nastala zmena v spánkovom režime u Vášho dieťaťa počas hospitalizácie? (pospávanie cez deň, časté budenie v noci, ...)?
Povinná odpoveď

Nastala zmena vo vylučovaní u Vášho dieťaťa počas hospitalizácie? (stolica a močenie, nočné pomočovanie sa, ...)?
Povinná odpoveď

Zmeny v psychických potrebách:

Nastala zmena v nálade a emóciách u Vášho dieťaťa počas hospitalizácie?
Povinná odpoveď

Nastala zmena v poznávacích funkciách (vnímanie, učenie, pamäť, pozornosť, myslenie) u Vášho dieťaťa počas hospitalizácie?
Povinná odpoveď

Nastala zmena u Vášho dieťaťa v zapájaní sa do kolektívu ostatných detí počas hospitalizácie?
Povinná odpoveď

Zmeny v sociálnych potrebách:

Nastala zmena v komunikácii u Vášho dieťaťa počas hospitalizácie?
Povinná odpoveď

Pociťovalo Vaše dieťa strach počas hospitalizácie?
Povinná odpoveď

Odmietalo Vaše dieťa kontakt so zdravotníckym personálom počas hospitalizácie?
Povinná odpoveď

Zakrúžkujte číslo, ktoré najlepšie vystihuje Váš názor na dôležitosť uspokojovania potrieb Vášho dieťaťa.
Povinná odpoveď

V ktorom vekovom období je podľa Vás uspokojovanie potrieb dieťaťa najdôležitejšie? Označte v každom vekovom období dieťaťa číslom od 1 do 5 podľa toho, aké je podľa Vás dôležité uspokojovanie potrieb v danom období dieťaťa. (1– najdôležitejšie obdobie pre uspokojovanie potrieb dieťaťa, 5- najmenej dôležité):
Povinná odpoveď

1
2
3
4
5
Novorodenecké obdobie
Dojčenské obdobie
Batolivé obdobie
Predškolské obdobie
Školské obdobie

Počuli ste o existencii práv hospitalizovaného dieťaťa?
Povinná odpoveď

Najviac informácii o právach hospitalizovaného dieťaťa ste získali: (vyberte jednu odpoveď)
Povinná odpoveď

Počuli ste o Charte práv dieťaťa?
Povinná odpoveď

Najviac informácii o Charte práv dieťaťa ste získali (vyberte jednu odpoveď):
Povinná odpoveď

Boli vám poskytnuté informácie o zdravotnom stave Vášho dieťaťa zdravotníckym personálom?
Povinná odpoveď

Pokúste sa ohodnotiť známkou 1-5 úroveň informácii o Vašom dieťati poskytnutých lekárom. (vyberte jednu odpoveď)
Povinná odpoveď

Pokúste sa ohodnotiť známkou 1-5 úroveň informácii poskytnutých sestrou o ošetrovateľských výkonoch, ktoré sa vykonávali pri Vašom dieťati
Povinná odpoveď

Osobné údaje dieťaťa:

24.Vek Vášho dieťaťa:
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Vaše osobné údaje:

Váš vek:
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Vaše dosiahnuté vzdelanie:
Povinná odpoveď