.

Projekt LECA: Podpora soužití a ochrany karpatských velkých šelem Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE CArnivores

Karpaty jsou domovem populací rysů, vlků a medvědů. Projekt LECA si klade za cíl zefektivnit ochranu velkých šelem v Karpatech a zároveň jít směrem k její lepší udržitelnosti. Naším cílem je zavést konzistentní a efektivní monitorovací přístup a zapojit přitom místní zainteresované aktéry i mezinárodní partnery. Harmonizovaný přeshraniční monitorovací přístup poskytne aktuální informace o populacích velkých šelem a vyústí k návrhům na účinná opatření pro prevenci konfliktů a pytláctví. Spolupráce je pro náš projekt klíčová. Ochrana velkých šelem a řešení konfliktů, které vzníkají mezi těmito živočichy a zájmy lidí, však nemohou udržitelně fungovat bez místní a mezinárodní spolupráce. Partneři projektu LECA považují zapojení místních zainteresovaných aktérů za zásadní jak na úrovni přípravy, tak i implementace monitorovacích postupů.

Tento průzkum se zaměřuje na místní aktéry a aktérky, jejich názory, informace, kterými disponují a na jejich zkušenosti s velkými šelmami. Cílem je získat informace pro budoucí aktivity projektu, další spolupráci a intenzivnější zapojení příslušných zúčastněných subjektů a aktérů.

Dotazník se skládá ze šesti tématických částí a obsahuje uzavřené otázky s možností výběru odpovědi a otevřené otázky bez nabídnutých odpovědí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 20-30 minut času. Průzkum probíhá na Slovensku, v České republice, Maďarsku a Polsku.

Průzkum slouží především pro interní účely projektu LECA. Vzhledem k tomu, že průzkum provedeme znovu po dvou letech, žádáme vás o poskytnutí vašich kontaktních údajů (jméno, e-mailová adresa), abychom vám mohli dotazník znovu zaslat. Vaše kontaktní údaje budou uloženy v databázi vedoucího partnera projektu (Mendelova univerzita v Brně) a bude k nim mít přístup pouze určená osoba. Údaje nebudou předány třetím stranám. Vaše kontaktní údaje nebudou propojeny s Vašimi odpověďmi v dotazníku, protože dotazník je anonymní. Vaše odpovědi budou analyzovány a vyhodnocovány odděleně od Vašich kontaktních údajů. Vaše ochota vyplnit dotazník bude považována za souhlas se zařazením Vašich odpovědí do analýz a s opětovným zasláním dotazníku ve druhém kole průzkumu.

Velice vám děkujeme za vyplnění dotazníku.

Chcete-li získat více informací o projektu LECA, navštivte oficiální webovou stránku projektu zde https://www.interreg-central.eu/projects/leca/ .

Kontakt: Lenka Kissová, komunikační manažerka projektu LECA, Mendelova univerzita v Brně

lenka.kissova@mendelu.cz

Zabezpečeno
logo
1

Jméno a příjmení

2

E-mailová adresa

logo
3

Toto je pilotní území, kde realizujeme průzkum (označené přerušovanou čarou). Žijete v této oblasti (CHKO Beskydy a okolí; okolí měst Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Vizovice, Vsetín, Příbor, Frýdek-Místek, Český Těšín)?

Vyberte jednu odpověď
question image
4

Pokud nežijete v této oblasti, přibližně jak často tuto oblast navštěvujete?

Vyberte jednu odpověď
logo

VŠEOBECNÁ PŘEDSTAVA O VELKÝCH ŠELMÁCH V OBLASTI

5

Jsou ve Vaší lokální oblasti (vyznačené na předchozím obrázku) přítomny velké šelmy (dále pouze VŠ), vlk, rys, medvěd?

Vyberte jednu odpověď
6

Které z VŠ jsou v současnosti přítomny ve Vaší lokální oblasti?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
7

Podle toho, co víte, změnily se za posledních deset let počty těchto živočichů v dané oblasti? Pokud ano, jak se změnila čísla?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
8

Viděli jste někdy v této oblasti některé z následujících živočichů?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
9

Mají VŠ podle Vás významný vliv na životní prostředí a biologickou rozmanitost?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
10

Mají podle Vás VŠ významný vliv na regulaci jiných druhů?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
11

Jak přesně podle vás ovlivňují VŠ životní prostředí a jiné druhy? Mohl/a byste být konkrétnější?

Sem napište svou odpověď
12

Myslíte si, že tato zvířata mohou představovat fyzickou hrozbu pro lidi?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
logo

LOV A OCHRANA VELKÝCH ŠELEM

13

Jak vnímáte skutečnost, že v této oblasti žijí následující zvířata?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
14

Jak byste se cítili, kdyby se počet těchto zvířat ve Vaší oblasti zvýšil?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
15

K čemu by podle Vás vedlo zvýšení populace VŠ?

Sem napište svou odpověď
16

Jak byste se cítili, kdyby se počet těchto zvířat ve Vaší oblasti snížil?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
17

K čemu by podle Vás vedlo snížení populace VŠ?

Sem napište svou odpověď
18

Myslíte si, že VŠ by měly být za současných okolností právně chráněny?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
19

Myslíte si, že současná národní legislativa o ochraně VŠ je dostatečná?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
20

Myslíte si, že implementace současné národní legislativy o ochraně VŠ je dostatečná?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
21

Pokud ne, co by se podle Vás dalo udělat jinak?

Sem napište svou odpověď
22

Myslíte si, že je třeba lovem regulovat další šíření VŠ a s ním související dopady?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
23

Zapojovali jste se nebo v současnosti aktivně věnujete některé z následujících aktivit?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
24

Jak hodnotíte svoji angažovanost/ své zapojení?

Vyberte jednu odpověď
25

Co byste potřebovali/ co by Vám pomohlo, abyste se zapojili do takové míry, že jste se svým zapojením spokojen?

Sem napište svou odpověď
logo

SPOLUPRÁCE A MONITORING

26

Myslíte si, že je třeba monitorovat populace VŠ?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
27

Spolupracujete s jinými lidmi/ institucemi při sledování populací VŠ?

Vyberte jednu odpověď
28

Pokud spolupracujete jen příležitostně nebo v závislosti na situaci, mohli byste být konkrétnější? Jaké jsou situace, kdy spolupracujete s jinými lidmi/ institucemi při sledování VŠ?

Sem napište svou odpověď
29

Sdílíte informace o populacích VŠ s jinými subjekty (jednotlivci nebo institucemi)?

Vyberte jednu odpověď
30

Spolupracujete a/nebo sdílíte informace o populacích VŠ přes hranice (s jednotlivci/ institucemi v zahraničí)?

Vyberte jednu odpověď
31

S jakými institucemi/ skupinami/ lidmi spolupracujete a sdílíte informace?

Sem napište svou odpověď
32

Jaké jsou podle Vás největší problémy, které brání spolupráci a sdílení informací o populacích VŠ?

Sem napište svou odpověď
33

Jak jste spokojen s podporou, kterou dostáváte (finance, personál, sítě spoluprác atd.) ke spolupráci při monitorování VŠ?

Vyberte jednu odpověď
34

Co byste potřebovali/ co by Vám pomohlo k tomu, abyste se uměli lépe zapojit do monitorování VŠ?

Sem napište svou odpověď
logo

MANAGEMENT ŠKOD

35

Myslíte si, že v lokální oblasti VŠ často loví hospodářská zvířata, jako jsou ovce, kozy, skot a jiné?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
36

Myslíte si, že VŠ způsobují v této oblasti velké škody na lovných druzích zvěře a potenciální ekonomické ztráty?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
37

Mají podle Vás VŠ významný vliv na regulaci populací kopytníků (jelen, srna, divoké prase a pod.)?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
38

Pokud si myslíte, že mají vliv, jak si myslíte, že VŠ ovlivňují populace kopytníků?

Vyberte jednu odpověď
39

Jak moc se obáváte, že Vám VŠ způsobí škodu?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
40

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
41

Do jaké míry vás znepokojují následující skutečnosti?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
42

Máte jiné obavy?

Sem napište svou odpověď
43

Zažili jste někdy Vy nebo někdo ve Vašem okolí škody způsobené VŠ?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
44

Pokud je to v České republice možné, žádali jste náhradu za škody způsobené VŠ?

Vyberte jednu odpověď
45

Jak byste zhodnotil podporu, kterou dostáváte při zavádění preventivních opatření?

Vyberte jednu odpověď
46

Jak byste zhodnotil proces kompenzování náhrad škod?

Vyberte jednu odpověď
47

V čem vidíte největší problémy nebo bariéry v procesu kompenzování náhrad škod?

Sem napište svou odpověď
48

V případě, že vlk způsobí škody na majetku, úrodě nebo dobytku, uveďte to do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími opatřeními:

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
49

V případě, že rys způsobí škody na majetku, úrodě nebo dobytku, uveďte to do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími opatřeními:

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
50

V případě, že medvěd způsobí škody na majetku, úrodě nebo dobytku, uveďte to do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími opatřeními:

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
logo

PYTLÁCTVÍ

51

Je podle vás pytláctví (nelegální lov) problematické a škodlivé?

Vyberte jednu odpověď
52

Mohl byste být konkrétnější? Proč si to myslíte?

Sem napište svou odpověď
53

Jsou podle Vás opatření k zamezení pytláctví dostatečná?

Vyberte jednu odpověď
54

Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
55

Vidíte nějaké nedostatky v prevenci pytláctví?

Sem napište svou odpověď
56

Pokud byste se dozvěděli, že někdo, koho znáte, nezákonně zabil rysa, vlka nebo medvěda, co byste udělali Vy? Jak byste reagovali?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
57

Udělali byste něco jiné? Prosím, specifikujte.

Sem napište svou odpověď
58

Máte zkušenosti s vyšetřováním pytláctví (např. jste oznámili nelegální zabití VŠ, byli jste svědkem, vyšetřovali jste nebo jste se radili)

Vyberte jednu odpověď
59

Pokud ano, byli jste spokojeni s procesem vyšetřování?

Vyberte jednu odpověď
60

Vidíte nějaké nedostatky v souvislosti s vyšetřováním pytláctví ve Vaší zemi?

Sem napište svou odpověď
61

Spolupracujete s jinými lidmi/ institucemi při prevenci pytláctví?

Vyberte jednu odpověď
62

Pokud spolupracujete jen příležitostně nebo v závislosti na situaci, mohli byste být konkrétnější? Jaké jsou situace, kdy spolupracujete s jinými lidmi/ institucemi při prevenci pytláctví VŠ?

Sem napište svou odpověď
63

Spolupracujete a/nebo sdílíte informace o pytláctví přes hranice (s jednotlivci/ institucemi v zahraničí)?

Vyberte jednu odpověď
64

S jakými institucemi/ lidmi/ skupinami spolupracujete a sdílíte informace?

Sem napište svou odpověď
65

Jaké jsou podle vás největší problémy, které brání spolupráci a sdílení informací o pytláctví VŠ a prevenci pytláctví?

Sem napište svou odpověď
66

Jak jste spokojen/a s podporou, kterou dostáváte (finance, personál, sítě spoluprác atd.) ke spolupráci při prevenci pytláctví VŠ?

Vyberte jednu odpověď
67

Co byste potřebovali/ co by vám pomohlo, abyste se uměli lépe zapojit do prevence pytláctví VŠ?

Sem napište svou odpověď
logo
68

Jaké je Vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
69

Jaká je Vaše věková skupina?

Vyberte jednu odpověď
70

Jaké je Vaše povolání?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
71

Pracujete pro některou z následujících institucí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
72

Jaká je nejvyšší úroveň Vašeho dosaženého vzdělání?

Vyberte jednu odpověď
73

Jaká je oblast Vašeho vzdělání? (V jakém oboru jste získali titul?)

74

Kolik obyvatel má obec, ve které žijete?

Vyberte jednu odpověď
Děkujeme za Váš čas a poskytnuté odpovědi.