PRIPOMIENKY odbornej verejnosti k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie, ktoré sú v platnosti od 1. 9. 2017.

SKU zbiera podnety a pripomienky odbornej verejnosti k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie, ktoré sú v platnosti od 1. 9. 2017. Vyzývame odbornú verejnosť - špeciálnych pedagógov, psychológov, liečebných pedagógov ako aj ostatných odborníkov, aby sa podieľali na prepracovaní týchto programov.

V odpovedi prosím uveďte pracovnú pozíciu.

Zaviedli ste niektorý z VP pre deti/žiakov so zdravotným znevýhodnením vo vašej škole tento školský rok?

Pripomienka k vzdelávaciemu programu pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti

Ostáva 1500 znakov

Pripomienka k vzdelávaciemu programu pre žiakov s poruchami správania

Ostáva 1500 znakov

Pripomienka k vzdelávaciemu programu pre predprimárne vzdelávanie

Ostáva 1500 znakov

Pracovná pozícia
Povinná odpoveď