Šikana

Šikanovanie v škole je také agresívne /útočné/ správanie, pri ktorom žiak alebo skupina žiakov chce úmyselne inému ublížiť, ohroziť ho alebo zastrašiť.

Šikanovanie sa môže prejavovať: -fyzickým útokom- napr. bitie spolužiaka, strkanie,

vykrúcanie rúk, a podobne,              -poškodzovaním vecí - napr. lámanie pomôcok, ničenie oblečenia                        -slovným útokom- sústavné nadávanie tomu istému žiakovi, vyhrážanie sa, že nesmie prezradiť alebo nažalovať na iného a podobne. Takéto správanie je pre šikanovaného spolužiaka veľmi nepríjemné. Našim želaním je, aby sa každý žiak tejto školy mohol pokojne a bez obáv druhých spolužiakov učiť a chodiť do školy. Žiadame Vás preto milí žiaci, aby ste anonymne ,bez uvedomenia svojho mena splnili tento dotazník.                                                               

Spustiť dotazník