Nozokomiálne nákazy v chirurgii


Dobrý deň, vážený/á respondent/-tka,


volám sa Marko Dudáš a som študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri vyplnení dotazníka, ktorého cieľom je zistiť poznatky respondendov o problematike nozokomiálnych nákaz. Dotazník je súčasťou empirickej časti mojej bakalárskej práce, je anonymný a získané dáta budú použité iba na účely spojené s vypracovaním bakalárskej práce.

Za Vašu spoluprácu a čas, ktorý venujete vypĺňaniu dotazníka Vám ďakujem.

Spustiť dotazník