Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník pro občany na území MAS Boleslavsko

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete.

Vaše obec je členem Místní akční skupiny (MAS) Boleslavsko, která vznikla a pracuje na principu partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje regionu založeného na účasti místních komunit, včetně získávání finanční podpory z EU a z dalších zdrojů na rozvojové záměry na svém území. MAS Boleslavsko pokrývá území 16 obcí a měst (Bakov nad Jizerou, Bradlec, Březno, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dolní Stakory, Husí Lhota, Kolomuty, Kosmonosy, Nepřevázka, Obrubce, Obruby, Řepov, Sukorady, Vinařice, Židněves (více na www.mas-boleslavsko.cz). V současné době připravuje MAS dokument „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020“, který bude sloužit jako podklad pro další rozvoj regionu a podporu projektů s přínosem pro jeho rozvoj a je i podmínkou pro získání dotací na některé projekty a aktivity.

Abychom ve strategii mohli zohlednit i Vaše názory, potřebujeme znát Vaše postoje a získat od Vás informace, které pak budou v připravované strategii promítnuty.

Získané informace budou dále využity i pro vypracování plánu rozvoje Vaší obce či města. Všechna data získaná vyplněním dotazníků slouží výhradně pro potřeby MAS Boleslavsko. Za každou osobu vyplňte prosím pouze jeden dotazník!

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

Mgr. Jana Štěpánová, ředitelka MAS Boleslavsko

ve spolupráci se starosty obcí MAS Boleslavsko

---------------

Pokyny k vyplnění dotazníku:

Dotazník vyplníte zcela jednoduše v elektronické podobě. V případě problémů s tímto způsobem vyplnění si ho také můžete stáhnout na www.mas-boleslavsko.cz ve formátu PDF, vytisknout a předat vyplněný na Váš obecní úřad, případně vyplněný a naskenovaný zaslat na e-mail: info@mas.boleslavsko.cz.

Dotazník je možné získat a vyplnit také v tištěné formě.

Dotazníky jsou k dispozici na následujících sběrných místech, kde je možno také vyplněný dotazník odevzdat:

Bakov nad Jizerou (podatelna městského úřadu, městská knihovna) Dobrovice (Informační centrum, městská knihovna) Kosmonosy (podatelna městského úřadu, knihovna) Obecní úřady všech obcí na území MAS Boleslavsko

Tento dotazník je anonymní.

Termín pro vyplnění (odevzdání) dotazníku: do 30. září 2015.

1 Jak jste celkově spokojen/a se životem v obci/městě?

2 Co se Vám v obci/městě nejvíce líbí? Čím se může podle Vás pochlubit? Uveďte alespoň jednu přednost.

Zbývá 1500 znaků

3 A jaké jsou naopak největší nedostatky a problémy? Uveďte alespoň jeden.

Zbývá 1500 znaků

4 Co je pro Váš život v obci/městě důležité? Vyberte max. 3 odpovědi.

5 Jak jste spokojen/a s jednotlivými oblastmi infrastruktury v obci/městě? Oznámkujte jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší).

1
2
3
4
5
Správa a vedení obce
Školství
Sociální péče a zdravotnictví
Odpadové hospodářství
Místní komunikace (silnice, chodníky)
Cestovní a turistický ruch
Podnikání a podpora služeb ve městě
Sportoviště a hřiště
Možnosti kulturního vyžití
Životní prostředí a krajina
Dopravní obslužnost

6 Pokud jste některou z oblastí v předchozí otázce oznámkovali známkou 4 nebo 5, máte možnost doplnit Váš komentář a konkrétní zdůvodnění.

Zbývá 1500 znaků

7 Jaké činnosti a oblasti by měly být v obci/městě podporovány? Vyberte maximálně 5 odpovědí.

8 Jaké stávající problémy/nedostatky by podle Vás měla obec/město v nejbližší době řešit? Uveďte prosím alespoň jeden.

Zbývá 1500 znaků

9 Co Vám v obci/městě chybí, co by se mělo v budoucnu zlepšit? Uveďte prosím alespoň jeden námět pro budoucí rozvoj obce/města.

Zbývá 1500 znaků

10 Co podle Vás nejvíce ovlivňuje kvalitu života v obci/městě? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

11 Jakou cestou získáváte nejčastěji informace o dění v obci/městě?

12 Nyní prosím vyplňte několik statistických údajů, které budou sloužit pouze pro potřeby vyhodnocení dotazníku. Jste muž nebo žena?

13 Váš věk?

14 Ve které obci/městě žijete?

15 Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

16 Jak dlouho žijete v obci/městě?

17 Jste:

18 Dojíždíte za prací nebo do školy?