Monitoring skúseností s obťažovaním v dôsledku občianskej angažovanosti v ochrane životného prostredia

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) je národnou inštitúciou pre ochranu ľudských práv, ktorá v rámci svojho mandátu realizuje aj prieskumy a monitoringy. 

Obyvatelia a obyvateľky Slovenskej republiky majú garantované viaceré práva v oblasti kvality životného prostredia, predovšetkým je to právo na priaznivé životné prostredie, ale aj právo na informácie, právo na participáciu na rozhodovaní vo veciach životného prostredia a taktiež právo na prístup k spravodlivosti. Napriek tomu môžu činnosti presadzujúce ochranu životného prostredia, vyšetrovanie znečisťujúcej činnosti alebo domáhajúce sa informácií vo veciach životného prostredia vyvolávať negatívne reakcie zo strany rôznych organizácií či súkromných osôb. SNSĽP sa v rámci svojich kompetencií monitorovať stav ľudských práv rozhodlo mapovať skúsenosti obhajcov a obhajkýň životného prostredia s prípadným zastrašovaním, šikanovaním alebo neprimeraným obmedzovaním ich práv. 

Aby sme mali lepšiu predstavu o tom, nakoľko sú takéto skúsenosti medzi aktivistami a aktivistkami rozšírené, prosíme o vyplnenie dotazníka všetkých, ktorí/é sa dobrovoľnícky či profesionálnevenujú ochrane životného prostredia. 

Všetky informácie budú anonymizované a použité len na účely monitorovacej správy a ďalších výskumných úloh. Nie je potrebné vypĺňať konkrétne údaje (názvy organizácií, subjektov, obcí a pod.) Avšak, čím viac konkrétnych údajov nám poskytnete, tým lepšie porozumieme mapovanej problematike. 

V prípade otázok k dotazníku nás môžete kontaktovať na: ujhazyova@snslp.sk.


Ďakujeme za Váš čas!


Výskumný tím SNSĽP

Spustiť dotazník