.

Pytania dla Samorządów

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Pytania do Samorządów

Podkarpacka Rada Programowa Kobiet przygotowuje raport na temat realizowania przez

Samorządy w Polsce (w szczególności na Podkarpaciu) strategii oraz polityk equel,

równościowych i antydyskryminacyjnych. Wobec z powyższym zwracamy się z wnioskiem o

jasne i precyzyjne udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest fundacja Projektanci Biznesu, przy ul. Warszawskiej 5/7 35-205 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Rzeszowa - XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem 0000763392, o numerze NIP: 5170396318, REGON: 382090441; kontakt e-mail: podkarpackaradakobiet@gmail.com.

2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacja zawartej z nami Umowy a w konsekwencji również dla celów księgowo - podatkowych, ewentualnego dochodzenia roszczeń z umowy oraz archiwalnych. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy.

5. Państwa dane osobowe w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane (przechowywane) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń umowy oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych, podatkowych i archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) . 

6. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, gdzie podmioty takie będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i jedynie zgodnie z jego poleceniami.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

9. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej

Samorząd

Adres

NIP

E-mail

Numer telefonu

Osoba delegowana do kontaktu

Czy w dokumentach Samorządu zawierają się założenia Ustawy o równym traktowaniu (Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania)?

Wybierz jedną odpowiedź

Czy władze samorządowe podejmują działania na rzecz równouprawnienia mieszkańców i zapewnienia im równych szans? Czy istnieją konkretne akty w Samorządzie, które to regulują?

Wybierz jedną odpowiedź

Czy Samorząd posiada opracowaną i wdrożoną lokalnie strategię na rzecz równości płci, która określa cele i działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia?

Wybierz jedną odpowiedź

Czy Samorząd posiada spisane plany działania na rzecz różnorodności i włączenia społecznego?

Wybierz jedną odpowiedź

Czy plany te obejmują działania na rzecz zwiększenia różnorodności i włączenia społecznego, takie jak programy edukacyjne, kampanie świadomościowe oraz inicjatywy wspierające osoby z mniejszości etnicznych, religijnych, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami itp.?

Wybierz jedną odpowiedź

Czy Samorząd posiada spisane polityki antydyskryminacyjne?

Wybierz jedną odpowiedź

Czy polityki te obejmują działania na rzecz zapobiegania i reagowania na przypadki dyskryminacji w miejscu pracy oraz w świadczeniu usług publicznych?

Wybierz jedną odpowiedź

Czy Samorząd posiada spisane programy równych szans?

Wybierz jedną odpowiedź

Czy programy te mają na celu promowanie równości szans w dostępie do edukacji, rynku pracy, opieki zdrowotnej oraz innych usług publicznych?

Wybierz jedną odpowiedź

Czy w Samorządzie są powołane jednostki ds. równego traktowania?

Wybierz jedną odpowiedź

Czy istnieją specjalne jednostki lub pełnomocnicy ds. równego traktowania, których zadaniem jest monitorowanie wdrażania polityk równościowych i reagowanie na przypadki dyskryminacji?

Wybierz jedną odpowiedź

Czy Samorząd realizuje szkolenia i edukację dla pracowników samorządowych w zakresie równości, różnorodności i antydyskryminacji?

Wybierz jedną odpowiedź

Czy Samorząd opracowuje raporty dotyczące stanu wdrażania polityk równościowych i antydyskryminacyjnych oraz publikowanie ich wyników?

Wybierz jedną odpowiedź

Czy Samorząd wdraża akty prawne i polityki mające na celu zapewnienie równości szans, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie różnorodności w społecznościach lokalnych?

Wybierz jedną odpowiedź