Inkluzivní vzdělávání žáků s mentální retardací - pro pracovníky ZŠ

Dobrý den,

Jsem studentkou speciální pedagogiky na univerzitě v Hradci Králové. Tímto bych Vás chtěla požádat a zároveň Vám poděkovat za několik minut Vašeho času, který věnujete vyplnění následujícího dotazníku. Píšu bakalářskou práci na téma Inkluzivní vzdělávání žáků s mentální retardací (tudíž Vás prosím, abyste se nad danými otázkami zamýšleli především z pohledu vzdělávání mentálně postižených žáků).

Pohlaví?
Povinná odpověď

Věk?
Povinná odpověď

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené zdělání?
Povinná odpověď

Absolvoval(a) jste ještě nějaké doplňující vzdělání k práci s postiženými žáky?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jak dlouho pracujete ve školství?
Povinná odpověď

V jakém místě se nachází škola, ve které pracujete?
Povinná odpověď

Jaké je Vaše pracovní zařazení?
Povinná odpověď

Mají pro Vás integrace a inkluze stejný význam?
Povinná odpověď

Jaký význam pro Vás mají pojmy integrace a inkluze?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Představuje pro Vás inkluze spíše výzvu nebo problém?
Povinná odpověď

Vnímáte Vaši školu proinkluzivně orientovanou?
Povinná odpověď

Jakým způsobem se snažíte být proinkluzivní? (uveďte i konkrétní příklady)
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Co by jste chtěli dále změnit, a co Vám ve změnách brání?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Kolik žáků navštěvuje Vaši školu?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Kolik dětí plní povinnou školní docházku ve Vaši škole v rámci inkluze?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Seřaďte sestupně podle četnosti, s jakým druhem postižení se v rámci inkluze dostáváte do kontaktu nejčastěji.
Povinná odpověď

  • 1. Specifické poruchy učení
  • 2. Specifické poruchy chování
  • 3. Mentální retardace
  • 4. Poruchy autistického spektra
  • 5. Sluchové postižení
  • 6. Zrakové postižení
  • 7. Tělesné postižení
  • 8. jedinci se sociálním znevýhodněním
  • 9.
Zbývá 100 znaků

Pokud se ve Vaší škole vyskytují inkludované děti, působí ve třídách s těmito dětmi asistent?

Pokud jste v předchozí otázce uvedl(a) no, jedná se spíše o asistenty pedagoga nebo osobní asistenty?

Je podle Vás asistent ve třídě rušivým elementem nebo spíše přínosem?
Povinná odpověď

Uveďte, jaké jsou podle Vás nejzávažnější aktuální bariéry v procesu inkluzivního vzdělávání.
Povinná odpověď

Velmi závažné
závažné
méně vážné
málo ovlivňující
neovlivňující
Nedostatečné finanční a materiální zajištění
legislativa a administrativa (celková nepřipravenost systému a malé pravomoce ředitelů a učitelů)
nedostatečná spolupráce v PPP, SPC a dalšími institucemi
absence spolupráce rodiny se školou (nezájem rodičů o spolupráci se školou a o rozvoj svých dětí)
personální nedostatky (nedostatek asistentů a speciálních pedagogů)
profesní a osobnostní nedostatky učitelů (nedostatečná profesní a metodická připravenost, přetížení učitelů, neochota učitelů z důvodů větší práce, strach z neznámého, konzervatismus)
velký počet žáků ve třídách (nedostatek prostoru a času pro individuální přístup, celkové zpomalení tempa výuky)
pokles úrovně vzdělávání intaktní populace (výuka se podřizuje dětem s SPU)
odlišnost úrovně dispozic žáků (potřeba IVP, odlišná hodinová a předmětová struktura)

Jaké další bariéry mohou bránit inkluzivnímu vzdělávání?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Jaký pozitivní přínos má podle Vás inkluzivní vzdělávání?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Jaké změny by mohly nejvíce pomoct inkluzi?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Myslíte si, že přítomnost mentálně postižených dětí na škole má vliv na výběr školy rodičů zdravých dětí?
Povinná odpověď

Porovnejte, kde má dítě vhodnější podmínky pro vzdělávání v rámci uvedených oblastí.
Povinná odpověď

Normální ZŠ
Speciální ZŠ
V obou případech stejně
Zažití úspěchu
Možnost pomalejšího tempa
Větší volnost při sestavování a upravování rozvrhu podle potřeb žáka
Větší motivace pro vzdělávání
Lepší začlenění do kolektivu
Specializovaný přístup

Jaký vliv může mít inkluze na pospolitost skupiny?
Povinná odpověď

Zdá se Vám současný vzdělávací systém dostatečně připravený na inkluzi?
Povinná odpověď

Prosím popište Váš názor na inkluzi vlastními slovy.

Zbývá 1500 znaků