Mana Murtii Ol'aanaa Godina Harargee Bahaatti Bargaafii Qorannoo VK fi Naamusaa

Kabajamoo Hirmaarmaataa Bargaafii Qorannoo Keenyaa Bargaafii Gadii Obsaafi Kabajaan Akka Nuuf Guuttan Kabajaan Isin Gaafanna.

Jalqabi
Privacy Policy | It is easy to create a survey free | © Survio 2023