Vplyv pandémie COVID 19 na motoriku detí predškolského veku.

Volám sa Jana Petrášová a som študentkou 4 ročníka pedagogickej fakulty, odbor predškolská a elementárna pedagogika. Tento dotazník slúži ako výskumná časť mojej bakalárskej práce, ktorá je na tému: ,, Vplyv pandémie COVID 19 na motoriku detí predškolského veku.“                                                                                              Vyplnením tohto dotazníka, súhlasíte s tým, že získané údaje budú anonymne spracované a použité výlučne pre účely bakalárskej práce.

Vhodnú odpoveď vyznačte - zakrúžkujte

Spustiť dotazník