Spolupráca pedagógov EZŠ s pedagogickými asistentmi

Milé kolegyne, milý kolega,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník je zameraný na zmapovanie efektivity spolupráce učiteľov s pedagogickými asistentmi pracujúcimi v EZŠ. Prosím Vás o čestné vyplnenie dotazníka.


V dotazníku sú použité skratky PA (pedagogickí asistenti), ŠVVP (špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba).

Spustiť dotazník