Program rozvoja obce 2016 - 2022 prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

Vážení obyvatelia Obce Štítnik,

vyjadrime svoj názor, zúčastnime sa procesu programovania a pomôžme naprogramovať rozvoj našej obce tak, aby sme do roku 2022 správne smerovali svoje ekonomické, ľudské a iné zdroje do toho, čo máme "silné" a jedinečné a do toho, čo nás trápi, čo treba riešiť pre spokojnosť nás všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu, oddych a život v našej obci.

Prvým krokom je vyplnenie dotazníka pre účel prieskumu našich názorov a potrieb pri riešení PHSR 2016 - 2022. Priložený dotazník slúži k prieskumu verejnej mienky, k názorom verejnosti k problémom obce a návrhy verejnosti ako problémy riešiť.

Venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Váš názor pomôže pri tvorbe stratégie rozvoja Vašej obce.

Uvedený dotazník Vás prosíme vyplniť a odoslať najneskôr do 15. apríla 2017.

Pohlavie
Povinná odpoveď

Vek
Povinná odpoveď

Zamestnanie
Povinná odpoveď

Vzdelanie
Povinná odpoveď

Pri spracovaní stratégie dlhodobého rozvoja obce by sa mala pozornosť prioritne venovať oblasti (priraďte známku od 1 do 5, 1 = výborne 5 = nedostatočne):
Povinná odpoveď

1
2
3
4
5
nezamestnanosť
vzhľad obce a krajiny
podnikanie a tvorba pracovných miest
bývanie
oddych a šport
vzdelávanie a osveta
sociálna starostlivosť a zdravotníctvo
kriminalita a bezpečnosť
deti a mládež
technická infraštruktúra
neprispôsobivá skupina obyvateľov
životné prostredie
korupcia

Myslíte si, že obec venuje dostatočnú pozornosť sociálnej oblasti (bývanie, pomoc v hmotnej núdzi, starostlivosť o dôchodcov a zdravotne postihnutých, charitatívna činnosť a iné)
Povinná odpoveď

Myslíte si, že v obci je dostatočné množstvo zariadení občianskej vybavenosti?
Povinná odpoveď

Ak ste uviedli Nie, označte ktoré zariadenia je potrebné dobudovať (môžete vyznačiť viacero oblastí). Ak nechcete uviesť označte Iné a napíšte Nič.
Povinná odpoveď

Ak ste označili, ktoré zariadenie treba dobudovať, napíšte konkrétne aké zariadenia by to mali byť alebo napíšte Neviem.
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Ste za to, aby obec podporovala mimovládne organizácie vykonávajúce aktívnu činnosť v prospech obyvateľov obce a okolia, ktorá je v súlade so zámermi deklarovanými v strategických dokumentoch obce?
Povinná odpoveď

Je podľa Vás najdôležitejšie, aby obec v rozvoji investovala do (výber viac možností):
Povinná odpoveď

Aké dôležité sú pre Vás podniky na území obce, vidíte v nich prínos pre obec, kvalitu života, rozvoj Vašej obce a Vašu víziu do dobúcnosti
Povinná odpoveď

Ako hodnotíte úroveň služieb v obci (známka 1 - výborne a známka 5 - nedostatočne)
Povinná odpoveď

1
2
3
4
5
služby obyvateľstvu
zdravotnícke služby
sociálne služby
práca s ľuďmi
zariadenia pre obchod
údržba zelene a zelené plochy
administratívne služby (pošta, samospráva...)
riešenie kriminality
parkovanie
možnosti pre voľný čas a oddych
služby pre cestovný ruch
služby pre deti a mládež
údržba komunikácií a chodníkov

Myslíte si, že v obci je poriadok a bezpečnosť
Povinná odpoveď

Z akého zdroja ste najčastejšie informovaní o živote a podujatiach v obci a okolí?
Povinná odpoveď

Ako by ste ohodnotili kvalitu krajiny vo Vašom okolí (na stupnici od 1 - 5, pričom 1 = výborné, 5 = nedostatočné)
Povinná odpoveď

0/5

Ako nakladáte s odpadom?
Povinná odpoveď

Ktorá zaujímavosť v obci, prípadne regióne je podľa Vás tak zaujímavá, že by pritiahla návštevníkov a pomohla rozvoju cestovného ruchu aj v samostnej obci (výber viac možností).
Povinná odpoveď

Považujete investície obce do rozvoja do roku 2014 za opodstatnené?
Povinná odpoveď

Ako hodnotíte celkovú životnú úroveň v obci? (1 = výborne 5 = nedostatočne)
Povinná odpoveď

0/5

Akými spôsobmi by mohla obec prispieť k podpore podnikania v obci a regióne? Popíšte alebo uveďte Neviem.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Čo konkrétne by ste navrhli na zlepšenie života obyvateľov obce? Popíšte alebo uveďte Neviem.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Aká je podľa Vášho názoru situácia v oblasti dopravy, komunikácií z hľadiska kvality?
Povinná odpoveď

Aká je podľa Vášho názoru situácia v oblasti automobilovej dopravy?
Povinná odpoveď

Kvôli čomu sa podľa Vás oplatí navštíviť región Rožňava (vrátane Vašej obce)? Uveďte jeden a viac objektov, inštitúcií, podujatí, lokalít atď. Popíšte alebo uveďte Neviem.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Akú formu komunikácie samosprávy obce s občanmi uprednostňujete?
Povinná odpoveď

Myslíte si, že je potrebný strategickejší plán pre rozvoj cestovného ruchu?
Povinná odpoveď

Aká je podľa Vás situácia v oblasti zariadení cestovného ruchu?
Povinná odpoveď

Máte pocit, že samosprávne orgány by mali byť aktívnejšie pri vytváraní stratégie rozvoja obce?
Povinná odpoveď

Myslíte si, že by aj potenciálni investori mali byť zapojení do procesu tvorby stratégie rozvoja obce?
Povinná odpoveď

Ako môže občan pomocť podnikaniu a tvorbe pracovných príležitostí v obci?
Povinná odpoveď

Chýbajú Vám niektoré služby zdravotnej starostlivosti? Ak áno, ktoré (napr. zubár, geriater, psychológ atď.)
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Chýbajú Vám niektoré služby sociálnej starostlivosti? Ak áno, ktoré (napr. dom sociálnych služieb, dom dôchodcov, denný stacionár atď.)
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Chýbajú Vám niektoré iné služby v obci? Ak áno, ktoré (napr. niektoré druhy obchodov, kaderníctvo, opravovňa, čistiareň atď.)
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Ktorá téma by sa mala riešiť ako prvá pre zlepšenie kvality života vo Vašej obci?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Ak bude vytvorená stratégia rozvoja obce, chceli by ste byť informovaní o jej obsahu?
Povinná odpoveď