Miljörum och styrelsens agerande

Hej grannar i brf inspirera! 

 

Jag är boende i denna förening och jag är ytterst tveksam till styrelsens, i min mening, vårdslösa användning av kameraövervakning i vårt miljörum, med efterföljande hetsjakt p.g.a. felsortering.  


Jag blev under förra veckan uppringd av vår ordförande, som i en hotfull och obehaglig ton upplyste mig om att man hittat en felsorterad soppåse innehållande pappersbitar med mitt namn på. På något vis har man undersökt kamerabilder och sannolikt matchat mot aktuell blipp vid tidpunkten för felsorteringen- och därvid dragit slutsatsen att min städerska felsorterat avfallet. Varken jag eller min städerska har blivit tillfrågade om samtycke för kameraövervakning. 


Totalt handlar det om lite tidningspapper som hamnat i behållaren för kartong/papper och lite hushållspapper i behållaren för plast. Ordförande hotade med tilläggsfaktura för detta mänskliga misstag. När jag väl kommer ner till miljörummet noterar jag att flera soppåsar lagts på golvet, och det kommer till min kännedom att man beställt bortforsling av detta hos fastighetsskötaren till en kostnad om ca 1200 kr för utkörning och upphämtning.  (Notera att ingen av dessa påsar tillhörde mig.)


Jag hade haft förståelse för styrelsens agerande vid allvarlig skadegörelse, systematisk allvarlig felsortering, till exempel kvarlämnande av färg, lim, kemiska restprodukter eller metaller, men att bli utskälld i en för mig hotfull ton för lite papper är att passera gränsen för vad jag som boende och bostadsrättsinnehavare i föreningen behöver tåla. Det gör det extra integritetskränkande när utskällningen sker till följd av kameraövervakning, fotografier och genomgång av mina sopor. Jag har rätt att inte bli övervakad i min privata sfär på detta sätt, och känner betydande obehag när jag vistas i närheten av mitt hem p.g.a. detta. 


Det är inte bara äckligt, utan sjukligt beteende av de enskilda styrelseledamöter som gräver i vårt gemensamma avfall efter ledtrådar till ev. felsortering. Laglig grund för kameraövervakning 

 

Bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar är inte skyldiga att ansöka om tillstånd för kameraövervakning, men det innebär inte att all kameraövervakning per automatik är laglig


Tvärtom ställs det mycket höga krav på att man har laga stöd för sin kameraövervakning, och att man faktiskt gör det på rätt sätt. 


Det innebär krav på proportionalitet i förhållande till den skadegörelse/brottslighet man vill bekämpa med sin övervakning och det intrång som övervakningen utgör. 


Det ställs också krav på kontinuerlig utvärdering av grunderna för kameraövervakningen. Rekommendationen från IMY är att styrelsen var 6:e månad utvärderar nödvändigheten att fortsätta kameraövervaka de boende. 


Saknas grund måste övervakningen upphöra! ·      Är det styrelsens mening att några felsorterade pappersark är omfattande skadegörelse i brottsbalkens mening? Hur ser man på uppsåtsrekvisitet?

·      Kan styrelsen på ett transparent sätt redovisa förekomst och kostnader för en omfattande och systematisk skadegörelse/nedskräpning? 

·      Kan styrelsen försvara sättet man övervakar vid en tillsyn/anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)? 

·      Har styrelsen, i enlighet med GDPR, informerat samtliga boende om deras rättigheter?

·      Vilka styrelsemedlemmar har tillgång till kameramaterialet? Hur används kameramaterialet? 

·      Är det proportionellt att kameraövervaka och sedan skälla ut den enskilda boende p.g.a. en ytterst begränsad felsortering?

·      Hur ser gallringsrutinerna för kameramaterialet ut? 


Böterna vid olaglig kameraövervakning är MYCKET HÖGA och drabbar oss alla i föreningen. Vi tar en stor risk med denna vårdslösa och illa motiverade kameraövervakning. 


Jag kommer lägga en motion angående detta på årsstämman och därmed uppmana styrelsen att pausa kameraövervakningen och besvara dessa frågor direkt till oss boende i föreningen, annars får styrelsen svara på samma frågor ovan till jurister på IMY, efter en anmälan dit. 


Får bostadsrättsföreningen ta ut avgift (vidarefakturera) för kostnader avseende sophantering? 

Lagrum 

Bostadsrättsföreningar regleras i Bostadsrättslagen (1991:614), som förkortas BrL. 

Vilka avgifter kan bostadsföreningar ta ut? 

Bostadsrättsföreningar får ta ut avgifter i vissa fall, dessa avgifter är (7 kap. 14 § 1 st. BrL): 

- Insats då bostadsrätten upplåts för första gången 

- Årsavgift för den löpande verksamheten 

- Upplåtelseavgift (om det anges i stadgarna) 

- Överlåtelseavgift (om det anges i stadgarna) 

- Pantsättningsavgift (om det anges i stadgarna)  

- Avgift för andrahandsupplåtelse (om det anges i stadgarna) 

Huvudregeln är att bostadsrättsföreningen inte får ta ut några andra avgifter än de som står här ovan. Utöver dessa avgifter får föreningen ta ut avgifter för sådant som de inte enligt lag är skyldiga att tillhandahålla, t.ex. gymavgift. Om föreningen tar ut särskilda avgifter för sådant som de enligt lag ansvarar för, t.ex. städning av gården och är det därmed otillåtet (7 kap. 14 § 3 st. BrL).  

Styrelsen saknar stöd för hotet att fakturera enskilda medlemmar för felsortering, då de själva som brf är ansvariga att enligt lag tillhandahålla soprum och att detta är i brukbart skick. De kan höja hyran om det har varit allvarlig nedskräpning/allvarlig felsortering och dessa kostnader drabbar oss alla kollektivt. 


Styrelsens agerande att i tid och otid begära inställelse av fastighetsskötaren till en minimikostnad om 1200 kr per inställelse för att flytta en eller två felsorterade soppåsar (som de själva grävt ut ur sopkärlen) är bara en vårdslös förvaltning av våra gemensamma medel. Det är något som är allvarligt fel med styrelsens kostsamma fixering vid miljörummet.Inför kommande årsstämma vill jag därmed undersöka om det är fler med liknande upplevelse av obehaglig övervakning/hot samt om ni ställer er bakom att våra pengar ska användas på detta sätt. Jag vill också veta om alla anser att risken att drabbas av böter hos IMY är värd kameraövervakningen p.g.a. felsorterat avfall.


Jag väljer i nuläget att vara anonym då jag inte vill bli nerringd av ordförande/styrelse. 

 


Har du råkat ut för liknande och/el vill gå ihop för att få stopp på denna omdömeslösa hantering av våra ekonomiska tillgångar besvara gärna nedan anonyma enkät 6 frågor och/eller maila till boendeinspirera@gmail.com Skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Starta en Enkät Nu