Agresia pacientov a študenti ošetrovateľstva

Vážená kolegyňa/kolega, študentka/študent ošetrovateľstva.


Ako jedna z Vás sa na Vás obraciam s prosbou o vyplnenie nasledovného dotazníka, zameraného na agresiu pacientov z pohľadu študentov ošetrovateľstva.


Vzhľadom na fakt, že počas profesionálnej prípravy na povolanie sestra absolvujeme väčšinu hodín v rámci klinickej a praktickej výučby v priamom kontakte s pacientami, chceme sa zamerať na Vaše osobné skúsenosti s agresívnym správaním zo strany pacientov. Dotazník môže priniesť tiež odpovede na to, ako študenti ošetrovateľstva vnímajú jednotlivé faktory, ktoré prispievajú k agresii pacientov voči sestrám či študentom ošetrovateľstva, resp. aký je pohľad študentov na rôzne spôsoby manažmentu agresie pacientov v klinickej ošetrovateľskej praxi.


Dotazník pozostáva zo štyroch základných častí:

1. Výskyt agresie pacientov voči študentom ošetrovateľstva v čase ich klinickej prípravy (modifikovaná škála VAPS)

2. Faktory agresie pacientov voči sestrám, resp. študentom ošetrovateľstva (modifikovaná škála FAPAS)

3. Manažment agresie pacientov z pohľadu študentov ošetrovateľstva (modifikovaná a adaptovaná škála MAVAS-L)

4. Demografické faktory


Vyplnenie dotazníka by Vám nemalo zabrať viac ako 5-10 minút. Účasť na výskume je dobrovoľná, dotazník je anonymný a získané údaje budú použité len za účelom spracovania zvolenej témy v rámci diplomovej práce a publikácií z nej vychádzajúcich. V dotazníku neexistujú správne a nesprávne odpovede, preto Vás prosím, ohodnoťte jednotlivé položky pravdivo a slobodne na základe Vášho postoja a Vašich skúseností z klinickej praxe.


Prosím, aby dotazník vypĺňali iba tí študenti ošetrovateľstva, ktorí súčasne nepracujú v zdravotníctve, t.j. starostlivosti o pacientov sa zúčastňujú výhradne z pozície študenta/ky ošetrovateľstva v čase klinickej a praktickej výučby.


Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a spoluprácu pri vypĺňaní a prípadnej distribúcii dotazníka.


Bc. Monika Timková

študentka magisterského študijného programu ošetrovateľstvo na JLF UK v Martine

mail: timkova39@uniba.sk


Mgr. Martina Lepiešová, PhD.

školiteľ diplomovej práce

Ústav ošetrovateľstva

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

mail: martina.lepiesova@uniba.sk

Spustiť dotazník