DIGITALIZOVANÉ PRACOVNÉ INŠTRUKCIE - Dotazníkové šetrenie určené pre pracovníkov vo výrobe

Vážení zamestnanci,

Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zachytiť Vaše subjektívne vnímanie digitalizovaných pracovných inštrukcií a štandardov BOZP, ktoré sú súčasťou Vášho pracoviska.

Výsledky zachytené v dotazníku budú interpretované v mojej diplomovej práci. Jej témou je Digitalizácia pracovných inštrukcií a štandardov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výrobnom závode.

Neexistujú správne odpovede na pokladané otázky, iba pravdivé.

Ďakujem za vyplnenie.     


Spustiť dotazník