Zamestnanosť žien

Vážená respondentka!


       Som študentkou vysokej školy DTI a touto cestou by som Vás chcela požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý je súčasťou praktickej časti mojej diplomovej práce. Jeho účelom je zistiť najčastejšie problémy žien v súvislosti s ich zamestnaním. Výsledok tohto prieskumu bude slúžiť výlučne na účely praktickej časti záverečnej práce.

   Vopred Vám ďakujem za vyplnenie dotazníka. Informácie v dotazníku sú anonymné a budú použité len na spracovanie prieskumnej úlohy.

Spustiť dotazník