Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Dotazník k vypracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dojč na roky 2016-2020

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážený prijímateľ sociálnych služieb,

Obec Dojč v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dojč na roky 2016-2020 sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka sa nielenže zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania, ale Vašou pomocou tak dokážeme najúčinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, najefektívnejšie určiť potreby občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v obci Dojč

Údaje z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne pre potreby spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dojč na roky 2016 – 2020.

Za Váš čas strávený vyplňovaním dotazníka Vám ďakujeme a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu

Pohlavie
Povinná odpoveď

Veková kategória
Povinná odpoveď

Vzdelanie
Povinná odpoveď

Sociálne postavenie podľa Vašej súčasnej situácie: (môžete vyznačiť aj viac možností)
Povinná odpoveď

Ak by ste potrebovali sociálnu službu, uprednostnili by ste jej vykonávanie:
Povinná odpoveď

Aký je Váš resp. Vášho príbuzného súčasný sociálny problém?
Povinná odpoveď

Akú sociálnu službu využívate /resp. Váš príbuzný/ pri riešení sociálneho problému?
Povinná odpoveď

Uveďte názov poskytovateľa, ak využívate niektorú sociálnu službu:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Odkiaľ ste sa o službe, ktorú už využívate, dozvedeli?
Povinná odpoveď

O aké ďalšie sociálne služby resp. sociálne zariadenia by ste mali záujem Vy, prípadne Váš príbuzný?
Povinná odpoveď

Aká forma poskytovania sociálnej služby by Vám resp. Vášmu príbuznému vyhovovala najviac?
Povinná odpoveď

Aký rozsah poskytovania sociálnej služby by Vám resp. Vášmu príbuznému vyhovoval najviac?
Povinná odpoveď

Aké sociálne služby alebo zariadenia podľa Vášho názoru v našej obci chýbajú
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

S akými problémami sa stretávate pri využívaní sociálnych služieb? Popíšte návrhy riešení týchto problémov, resp. vyjadrite spokojnosť- nespokojnosť so súčasným stavom poskytovania sociálnych služieb v obci Dojč.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Z pohľadu prijímateľa sociálnych služieb je pre Vás najdôležitejšie:
Povinná odpoveď

Uvažujete o tom, že by ste v blízkej budúcnosti (do 5 rokov) využili niektorú zo sociálnych služieb?
Povinná odpoveď

Podnety, postrehy, prípadné námety na spoluprácu v oblasti poskytovania sociálnych služieb:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Na koho sa obrátite v prípade, ak by ste potrebovali získať informácie o niektorej zo sociálnych služieb v obci?
Povinná odpoveď

Ktorým z nasledujúcich skupín obyvateľstva v obci Dojč by podľa Vás mala byť venovaná väčšia pozornosť? /označte max. 3 skupiny ľudí/:
Povinná odpoveď

Priestor na Vaše vyjadrenie – tu napíšte, čo považujete v tejto súvislosti za potrebné a čo v dotazníku nie je:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov