Burger (patiënt/cliënt) aan zet!

Om de politieke ambitie in Nederland vorm te geven waarin de burger toegang en regie moet krijgen over zijn eigen medische gegevens is er een groeiende groep die roept om een nieuwe organisatie (stichting). Deze organisatie zou met een frisse blik en zonder legacy moeten werken aan een Plan van Aanpak (vergelijkbaar met het Sequoia initiatief wat in de Verenigde Staten zeer succesvol is). De focus hierbij moet gericht zijn op de huidige nationale initiatieven/samenwerkingsverbanden, software systemen en het beleid met als doel deze te verduurzamen. Waarbij de burger in het centrum wordt geplaatst. Deze nieuwe organisatie dient vanzelfsprekend geaccepteerd en erkend te worden door de gebruikers van medische applicaties, standaardisatieorganisaties, patiëntenorganisaties, leveranciers, overheid/koepels en verzekeraars. Een onafhankelijke stichting (waarheidscommissie) die met de nodige mandaat de regie neemt, het Plan van Aanpak oplevert met specificaties voor een digitale omgeving en een implementatieplan samenstelt, waarbinnen de burger (patiënt/cliënt) naar behoren bediend wordt.

Burger aan zet! (stappenplan):

2017

Creëren draagvlak (primaire doelgroep) bestuurders en ICT managers van:

2018

Creëren draagvlak (secundaire doelgroep)

1e gezamenlijke bijeenkomst

Opstellen plan van aanpak

1e test event

_________________________________________________________________________________

U ontvangt hierbij een enquête welke is gericht op de primaire doelgroep en neemt 5-10 minuten in beslag. Bij voldoende draagvlak vanuit de primaire doelgroep zal er in oktober een enquête onder de secondaire doelgroep worden verspreid.

Per enquête ontvangen de deelnemers een (geanonimiseerd) rapport van de uitkomsten (resultaat primaire doelgroep wordt eind oktober verwacht).

1 De politiek heeft besloten dat de burger (patiënt/cliënt) toegang en regie moet krijgen over zijn medische gegevens... enkele stellingen.
Vereist antwoord

Eens
Oneens
Weet niet
Nationaal zijn we op de goede weg
In 2020 heeft de burger de regie en toegang over zijn medische gegevens
Er zijn veel samenwerkingsverbanden echter zonder duidelijke samenhang (veel gaat langs elkaar heen)
Veel goedbedoelde innitiatieven mislukken (geen doordachte business case en/of onduidelijkheid over gebruikte standaarden)
ICT-leveranciers zijn huiverig om informatie te delen met concurrerende systemen
ICT-leveranciers zijn gebaat bij duidelijke spelregels
ICT-leveranciers uit de 0de, 1ste en 2de lijn moeten gegevens delen via een leveranciers onafhankelijke omgeving (volgens internationale standaarden)
De burger moet toegang en regie krijgen over deze onafhankelijke omgeving
De politiek heeft weinig kennis van de zorg-ICT en internationale standaarden
Kennis van interoperabiliteit is schaars
Burger moet centrum zijn van de oplossing
Nederland kent vele separate koninkrijkjes (politiek en leveranciers)

2 Hoe ervaart u de informatievoorziening van de nationale programma's?
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
weet niet
Registratie aan de bron
VIPP
MedMij

3 Hoe ervaart u de voortgang van de nationale programma's?
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
weet niet
Registratie aan de bron
VIPP
MedMij

4 Hoeveel vertrouwen heeft u in het slagen van Nationale programma's t.b.v. de burger?
Vereist antwoord

veel
weinig
geen
weet niet
Registratie aan de bron
VIPP
MedMij

5 Hoe ervaart u de huidige situatie omtrent de uitwisseling van medische gegevens met de burger?
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
weet niet
Tussen de verschillende ICT-systemen
Tussen de verschillende ICT-systemen in de regio
Tussen de medsiche professionals onderling
Van de medische professional naar patiënt/cliënt
Van de patiënt/cliënt naar medische professional

6 Hoe zou u uw software leverancier in het algemeen beoordelen in het kader van de patiënten/cliënten toegang?
Vereist antwoord

Eens
Oneens
Weet niet
Komt met toekomstvaste oplossingen
Komt snel met oplossingen
Kundig op het gebied van Interoperabiliteit
Staat open voor koppeling met andere leveranciers
Ik heb veel vertrouwen in onze software leveranciers
Berekend een redelijke vergoeding

7 Moet er een onafhankelijk orgaan (stichting) komen die met kennis van zaken en zonder legacy de regie neemt in Nederland en de samenhang van de verschillende initiatieven en systemen op elkaar afstemt en stimuleert.
Vereist antwoord

Eens
Oneens
Weet niet
Er is meer samenhang nodig tussen verschillende medische systemen t.b.v. de burger
Effectievere afstemming van initiatieven kan veel geld en tijd besparen
Om verzuiling van gegevens tegen te gaan dienen ict-leveranciers die medische gegevens opslaan verplicht te worden deze te delen met een leveranciers onafhankelijke oplossing
Internationaal zijn er inmiddels goede voorbeelden waar Nederland van kan leren
De burger moet meer in het centrum van de oplossing worden geplaatst (immers die moet de toegang en regie krijgen)
Nederland moet geen eigen standaarden ontwikkelen
Nederland kan een rol spelen in het verder uitbreiden van medische standaarden (Internationaal waardering oogsten)
De Connectathon (internationaal test event) wordt in 2018 in Den Haag georganiseerd. Dit biedt veel kansen voor de Nederlandse Industrie.

8 Om draagvlak te krijgen zou het bestuur van de stichting moeten bestaan uit:
Vereist antwoord

9 Zou u betrokken willen worden bij dit initiatief?
Vereist antwoord

Ja
Nee
Weet niet
Vergroten van uw kennis op het gebied van Interoperabiliteit
Actief meewerken aan usecases (pilots)
Deelnemen aan kennissessies (congressen)

10 Zou u ook financieel willen bijdragen aan de opzet van zo'n organisatie (afhankelijk van omvang organisatie €50 / €1000 per maand)?
Vereist antwoord

11 Uw naam
Vereist antwoord

250 tekens resterend

12 Uw functie
Vereist antwoord

250 tekens resterend

13 Uw organisatie
Vereist antwoord

250 tekens resterend

14 Uw emailadres
Vereist antwoord

250 tekens resterend

15 Uw telefoonnummer
Vereist antwoord

250 tekens resterend

16 Deze enquête is gericht op de primaire doelgroep: ziekenhuizen, huisartsen, laboratoria (secondaire doelgroep: leveranciers, overheden, koepels en verzekeraars).
Vereist antwoord

Ja
Nee
Graag ontvang ik een exemplaar van de uitkomst van deze enquête
Graag wil ik input geven aan de enquête voordat die aan de secondaire doelgroep wordt gestuurd
Graag ontvang ik een exemplaar van enquête die naar de secondaire doelgroep wordt gestuurd (wil hier geen input aan geven)
Ik heb er geen probleem mee dat mijn organisatie wordt opgenomen in de uitkomsten
Ik heb er geen probleem mee dat mijn naam wordt opgenomen in de uitkomsten

17 Hoe beoordeeld u deze enquête?
Vereist antwoord

0/10

18 Heeft u nog opmerkingen of ideeën

1500 tekens resterend