Powered by

Žádost o poskytnutí domácího zahradního kompostéru

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOMÁCÍHO ZAHRADNÍHO KOMPOSTÉRU

Kompostér pro domácí kompostování o objemu 1100 l, bude zdarma zapůjčen žadateli po dobu udržitelnosti projektu „Předcházení vzniku odpadů v DSO Hovoransko a partnerských obcích“, registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013382“ .

Zásady pro poskytování kompostérů občanům obce Šardice

1) Pořadí přidělování kompostérů občanům bude stanoveno na základě termínu doručení řádně vyplněné a podepsané „Žádosti o poskytnutí domácího zahradního kompostéru“ na podatelnu OÚ Šardice

2) Obec Šardice bude přidělovat kompostéry na základě pořadí podaných žádostí. Pro přidělení kompostérů nevzniká žadateli právní nárok.

3) Žádost o poskytnutí domácího zahradního kompostéru bude zveřejněna na internetových stránkách obce www.sardice.cz.- DOTAZNÍKY - KOMPOSTÉRY

4) Kompostéry jsou určeny osobám, které se zaváží umístit kompostér na pozemku k. ú. Šardice.

5) Žadatel musí být poplatníkem místního poplatku za svoz komunálního odpadu v obci Šardice, tento poplatek musí mít uhrazen za rok 2021 a nesmí mít závazky po splatnosti vůči Obci Šardice

6) Na každou trvale obydlenou budovu nebo stavbu pro individuální rekreaci bude poskytnut v prvním kole jeden kompostér. V prvním kole ale není možné získat kompostér pro oba typy staveb.

7) V případě, že žadatel uvede zájem o více než jeden kompostér a bude vypsáno druhé kolo žádostí, bude do druhého kola automaticky zařazen. V druhém, a případném dalším kole, ale budou upřednostňování žadatelé, kteří v 1. kole nedostali žádný kompostér.

8).Občané před převzetím kompostéru uzavřou prostřednictvím obce Šardice s DSO Mikroregionem Hovoransko Smlouvu o výpůjčce a následném darování.

9)Po skončení doby udržitelnosti projektu (5 let) bude kompostér zdarma převeden do majetku žadatele.

10) Žadatel je oprávněn kompostér užívat výhradně pro účely domácího kompostování na pozemcích ve svém vlastnictví na území obce Šardice, a to na pozemku v místě trvalého bydliště nebo na pozemku u stavby pro rodinnou rekreaci, přičemž je povinen kompostér chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.

Čestné prohlášení žadatele při podání žádosti o poskytnutí domácího kompostéru

Prohlašuji, že jsou informace uvedené v žádosti pravdivé.

Prohlašuji, že ke dni podpisu žádosti nemám závazek po splatnosti vůči Obci Šardice

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzuji svůj zájem o zapojení do projektu a zapůjčení kompostéru.

Způsob podání žádosti

Vyplněný formulář je možno podat osobně na podatelně OÚ Šardice, elektronicky prostřednictvím e-podatelny: podatelna@sardice.cz , datovou schránkou 3mibbjw nebo vyplněním na webu obce

www.sardice.cz – DOTAZNÍK - KOMPOSTÉRY

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Obec Šardice informuje žadatele o právech podle § 12 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých údajů (dále jen "zákon"), ve znění pozdějších předpisů, tj. o právu přístupu ke svým osobním údajům, o právu požádat správce o vysvětlení a o právu na ochranu osobních údajů. Dále žadateli sděluje podle § 11 odst. 2 zákona, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Žadatel výslovně souhlasí se zpracováním všech osobních údajů uvedených v této žádosti za účelem výpůjčky domácího kompostéru, po dobu vyřizování této žádosti, trvání smlouvy o výpůjčce uzavřené na základě této žádosti a do vypořádání všech případných pohledávek Obce Šardice z výpůjčky kompostéru. Osobní údaje budou zpracovávat pracovníci Obecního úřadu Šardice v souladu s technicko - organizačními opatřeními k zabezpečení ochrany osobních údajů.

Spustit dotazník