Návrh na udelenie Ceny starostu obce Nálepkovo

Vedenie obce Nálepkovo spolu s poslancami obecného zastupiteľstva v snahe oceniť osobnosti (kolektívy), ktoré sa v obci narodili, žili alebo pôsobili, príp. i "in memoriam" chcú oceniť a udeliť Cenu starostu Obce Nálepkovo.

Kandidátov na ocenenie prosím navrhnite do 26. 6. 2018. Môžu to byť osobnosti (príp. členovia kolektívu) s nasledujúcimi charakteristikami:

a) Osobnostiam (kolektívom), ktoré sa zaslúžili o jej rozvoj, zveľaďovanie, šírenie jej dobrého mena doma i vo svete alebo iným spôsobom dosiahli výborné výsledky v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania, spoločenského a duchovného života.

b) Osobnostiam, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky v oblasti vedy, technickej a umeleckej, publicistickej a verejno prospešnej činnosti.

c) Osobnostiam (kolektívom), ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju medziľudských vzťahov a ochrane ľudských práv, dlhodobo vyvíjali charitatívnu a dobrovoľnú činnosť v prospech občanov obce, významne napomohli rozvoju obce v hospodárskej oblasti, tvorbe a ochrane životného prostredia, športu a zdravotníctva a obnove a záchrane kultúrnych pamiatok a tradícií obce.

d) Občanom, ktorí sa zaslúžili o záchranu ľudského života a majetku občanov obce.

e) Občanom, ktorí bezpríspevkovo darovali krv a získali plaketu MUDr. Jána Jánského.

Udelenie ceny sa uskutoční dňa 27. - 29. 7. 2018 pri slávnostnej ceremónií počas Dní obce Nálepkovo.

Pri navrhnutí kandidátov zároveň popíšte dôvody pre ocenenie konkrétnych občanov.

Oceňujeme Vašu snahu venovať nám čas a ďakujeme Vám za Váš názor.

sekretariát starostu obce Nálepkovo

Prosím navrhnite osobnosť a nižšie ju charakterizujte, popíšte jej úspechy a dôvody ocenenia.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov