.

Dotazník o tvorivosti vo vyučovaní pre pedagógov

Vážení pedagógovia, obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri vyplnení anonymného dotazníka v rámci písania rigoróznej práce. Téma, ktorú spracováva rigorózna práca je Tvorivé vyučovanie (postoje žiakov a učiteľov k tvorivosti a možnosti zvyšovania tvorivosti vo stredných odborných školách).

Vaše odpovede budú použité výlučne pre potreby mojej práce.

Vhodnú odpoveď označte krížikom alebo doplňte vlastný názor.

Ďakujem Vám za pravdivé a úprimné odpovede, za Váš čas a ochotu.

Zabezpečené
1

Uveďte dĺžku Vašej pedagogickej praxe.

Vyberte jednu odpoveď
2

Pri osvojovaní nového učiva z odborného predmetu využívate poznatky len z učebnice?

Vyberte jednu odpoveď
3

Pri osvojovaní nového učiva z odborného predmetu akému spôsobu vyučovania dávate prednosť?

Vyberte jednu odpoveď
4

Myslíte si, že máte dostatok získaných informácií a poznatkov na to, ako rozvíjať u žiakov ich tvorivosť?

Vyberte jednu odpoveď
5

Viete rozpoznať tvorivých žiakov?

Vyberte jednu odpoveď
6

Vo svojej praxi využívate nové vyučovacie postupy?

Vyberte jednu odpoveď
7

Chválite žiakov za ich jedinečné nápady a riešenia?

Vyberte jednu odpoveď
8

Vo vyučovaní odborných predmetov používate často heuristické metódy?

Vyberte jednu odpoveď
9

Akú vlastnosť si vážite u žiakov?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
10

Zaujímate sa o inovatívne vzdelávanie, ktoré nie je povinné, ale je prínosom pre osobný rozvoj?

Vyberte jednu odpoveď
11

Vytvárate pre žiakov netradičné úlohy?

Vyberte jednu odpoveď
12

Za akého učiteľa sa považujete?

Vyberte jednu odpoveď