Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Zruč nad Sázavou – město pro spokojený život

Sběr odpovědí byl ukončen.

Zajímá Vás budoucnost našeho města?

Chcete ovlivnit, jak bude naše město vypadat za 10 let?

Zúčastněte se DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ!

Vážení občané,

obracíme se na vás s prosbou o aktivní účast při přípravě významného komplexního dokumentu pro naše město – Strategického plánu rozvoje Zruče nad Sázavou na léta 2021–2031. Prostřednictvím tohoto dotazníku máte možnost ovlivnit, jakým směrem se bude v příštích deseti letech ubírat koncepce rozvoje města, na co bychom měli upřít svoji pozornost a na jaké priority budeme vynakládat finanční prostředky. Strategické plánování je požadavkem dnešní doby. Kvalitní zpracování strategického plánu vyžaduje společné úsilí nejen odborníků a zástupců města, ale i zejména vás, široké veřejnosti, zájmových sdružení, městských organizací a firem, na něž bude mít tento dokument zásadní dopad. Jak jistě víte, investiční možnosti města jsou omezené. Se strategickým plánem bude mít naše město usnadněnou pozici při žádání o dotace, které zůstávají základním zdrojem financování velkých investičních projektů. Každá obec je jedinečná, a to zejména lidmi, kteří ji utvářejí. Je v našem zájmu realizovat rozvoj obce pro ně a především s nimi. V následujícím dotazníku se můžete vyjádřit ke všem hlavním oblastem života ve městě, posoudit dosavadní stav, přidat své připomínky a navrhnout konkrétní směry rozvoje, které mohou přispět ke spokojenému životu.

Vaše osobní názory a přání jsou pro nás velmi důležité.

Děkujeme za spolupráci!

Vaši zastupitelé

Vyplňování dotazníku:

Řiďte se pokyny u jednotlivých dotazů. Odpovězte prosím na co nejvíce dotazů. U každé otázky zakroužkujte jednu odpověď, není-li uvedeno jinak.

Dotazník je určen pro osoby starší 15 let.

Dotazník je anonymní; nicméně větší vypovídající hodnotu pro nás mají neanonymní odpovědi, za které předem děkujeme. Město bude s informacemi v každém případě zacházet jako s informacemi důvěrnými a vyhodnocení dotazníku bude provádět externí subjekt.

I. Identifikace respondenta

1. Ve které části města bydlíte?

2. Pohlaví

3. Věk

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jaký je Vás současný pracovní stav?

6. Jak dlouho žijete ve Zruči nad Sázavou?

7. Trvalé bydliště ve Zruči nad Sázavou

8. Bydlím

9. Kde pracuji (lokalita)

V případě, že za prací dojíždíte, vyberte prosím vzdálenost:

10. Zajímáte se o dění ve městě?

11. Jaké prostředky Vám pomáhají sledovat dění ve městě? (Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí.)

II. Spokojenost občana

12. Jak jste spokojen/a s životem ve městě?

13. Které 3 věci z pohledu kvality života ve městě hodnotíte KLADNĚ?

Kladně hodnotím:
I.
Kladně hodnotím:
II.
Kladně hodnotím:
III.
Kladně hodnotím:

14. Které 3 věci z pohledu kvality života ve městě hodnotíte ZÁPORNĚ?

Záporně hodnotím:
I.
Záporně hodnotím:
II.
Záporně hodnotím:
III.
Záporně hodnotím:

15. Jakými 3 oblastmi rozvoje by se měla Zruč podle Vašeho názoru primárně zabývat?

Oblasti rozvoje:
I.
Oblasti rozvoje:
II.
Oblasti rozvoje:
III.
Oblasti rozvoje:

16. Uveďte jednu událost spojenou s děním ve městě, která Vás za poslední dobu potěšila:

Zbývá 250 znaků

17. Uvažoval/a jste někdy, že se ze Zruče odstěhujete? Pokud ano, prosím uveďte důvod.

III. Veřejné služby a správa města

18. Jak hodnotíte kvalitu (odbornost, úspěšnost atp.) správy, řízení a rozvoje města?

Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1
2
3
4
5
Ze strany volených zástupců města (starosta, zastupitelstvo)
Ze strany městského úřadu (zaměstnanci úřadu)

Prostor pro Vaše podněty a doporučení

Zbývá 1500 znaků

19. Jak hodnotíte kvalitu péče o životní prostředí a veřejná prostranství?

Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1
2
3
4
5
Péče o veřejné plochy (čistota a údržba)
Péče o veřejnou zeleň (výsadba a údržba)
Separace a svoz odpadu
Kvalita ovzduší

Prostor pro Vaše podněty a doporučení

Zbývá 1500 znaků

20. Cítíte se ve městě bezpečně z hlediska osobní bezpečnosti?

(Dopravní bezpečnost je řešena v otázce 33.)

21. Jak hodnotíte úroveň, kvalitu a způsob zajišťování bezpečnosti ve městě?

Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1
2
3
4
5
Činnost Policie ČR
Činnost městské policie
Činnost hasičské jednotky

Co vnímáte jako největší problém z hlediska bezpečnosti ve městě?

Zbývá 1500 znaků

IV. Život ve městě

22. Je podle Vás bydlení ve městě dostupné?

Prostor pro Váš komentář

Zbývá 1500 znaků

23. Jaká je podle Vás dostupnost a nabídka pracovních příležitostí ve městě?

Prostor pro Váš komentář

Zbývá 1500 znaků

Jaké typy pracovních příležitostí ve městě chybí?

Zbývá 1500 znaků

24. Jak hodnotíte dostupnost nákupu a kvalitu služeb ve městě?

Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1
2
3
4
5
Možnosti nakupování - POTRAVINY
Možnosti nakupování – NEPOTRAVINÁŘSKÉ zboží
Služby (vč. např. drobných řemeslníků)

Jaké obchody a služby ve městě podle Vás chybí?

Zbývá 1500 znaků

25. Jak hodnotíte kulturní a společenské vyžití ve městě?

Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1
2
3
4
5
Počet kulturních a společenských akcí
Kvalita kulturních a společenských akcí
Spolková činnost

Prostor pro Váš komentář

Zbývá 1500 znaků

Jaké typy kulturních a společenských akcí ve městě chybí?

Zbývá 1500 znaků

26. Jak hodnotíte možnosti aktivního trávení volného času a sportovní vyžití ve městě?

Známkujte od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1
2
3
4
5
Dostupnost sportovního zázemí
Kvalita vybavení sportovišť a jejich technický stav
Dostupnost dětských hřišť
Kvalita vybavení dětských hřišť a jejich technický stav
Dostupnost míst pro relaxaci a odpočinek

Prostor pro Váš komentář

Zbývá 1500 znaků

Jaká sportoviště nebo místa pro trávení volného času ve městě chybí?

Zbývá 1500 znaků

27. Jak hodnotíte kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče ve městě?

Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1
2
3
4
5
Praktičtí lékaři
Pediatři
Specializované lékařské obory
Zubařské ordinace
Fyzioterapie, rehabilitace
Lékárny
Pečovatelská služba
Sociální práce – pomoc v životních situacích

Prostor pro Váš komentář

Zbývá 1500 znaků

Jaké sociální a zdravotní služby Vám ve městě chybí?

Zbývá 1500 znaků

28. Jak hodnotíte fungování organizací předškolního a školního vzdělávání ve městě?

1
2
3
4
5
Nemohu posoudit
Základní škola Na Pohoří
Základní škola Okružní
Mateřská škola Na Pohoří
Mateřská škola Malostranská
Základní umělecká škola

Prostor pro Váš komentář

Zbývá 1500 znaků

Jaký typ škol Vám ve Zruči chybí?

Zbývá 1500 znaků

29. Je současná situace v oblasti cestovního ruchu a turismu ve městě vyhovující (počty návštěvníků, dopad na život obyvatel města)?

Prostor pro Váš komentář

Zbývá 1500 znaků

Jak Vás případně omezuje cestovní ruch? Co pozitivního Vám případně přináší?

Zbývá 250 znaků

V. Infrastruktura

30. Vyberte JEDEN investiční projekt, který by se podle Vás měl nejdříve zrealizovat?

31. Jaké využití navrhujete pro objekt bývalé školy „pod farou“?

Zbývá 1500 znaků

32. Jak hodnotíte funkčnost a stav technické a dopravní infrastruktury ve městě?

Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1
2
3
4
5
Technický stav místních komunikací
Technický stav chodníků
Technický stav parkovišť
Technický stav městského mobiliáře (lavičky, čekárny atd.)
Technický stav veřejného osvětlení
Technický stav „zelené infrastruktury“ (stromy, keře atp.)
Technický stav vodovodu a kanalizace

Prostor pro Váš komentář

Zbývá 1500 znaků

33. Je současná dopravní situace ve městě vyhovující a udržitelná?

Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1
2
3
4
5
Hustota dopravy
Průjezdnost dopravy
Bezpečnost dopravy

Prostor pro Váš komentář

Zbývá 1500 znaků

34. Je současná situace parkování ve městě vyhovující a udržitelná z hlediska kapacity a umístění?

Prostor pro Váš komentář

Zbývá 1500 znaků

35. Jste spokojen/a s obslužností veřejné dopravy (vlakové a autobusové spojení do/ze Zruče)?

Prostor pro Váš komentář

Zbývá 1500 znaků

Pokud uvedete Vaše jméno a kontakt, vyhodnocení dotazníkového šetření obdržíte rovněž emailem.

Vaše jméno a kontakt
Jméno:
Vaše jméno a kontakt
e-mail:
Vaše jméno a kontakt