Dotazník pre žiakov - rozvoj tvorivosti žiakov

Vážení žiaci!

Ako rigorózant v študijnom odbore „Učiteľstvo a pedagogické vedy“ sa na Vás obraciam s prosbou o vyplnenie krátkeho neštandardizovaného dotazníka. Dotazník slúži ako podklad k vypracovaniu rigoróznej práce s témou „Vplyv učiteľa na rozvoj tvorivosti žiakov v odborných predmetoch“. Dotazník je anonymný a slúži len pre účely spracovania rigoróznej práce. Označte prosím odpoveď, ktorá sa najviac zhoduje s Vašimi názormi. Vždy vyberte len jednu odpoveď, prípadne svoju odpoveď doplňte.

Ďakujem Vám za Vašu ochotu k spolupráci a za čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka!


Zostavil: Mgr. Juraj VITEK

Spustiť dotazník