.

Ankieta samooceny kontroli zarządczej

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników uznawane są w PCPR w Zgorzelcu za nieetyczne?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Czy Pani/Pan wie jak należy zachować się w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w PCPR w Zgorzelcu?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy jest Pani/Pan informowana/y przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy

Wybierz jedną odpowiedź
6

Czy istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na Pani/Pana stanowisku pracy?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Czy są Pani/Panu znane kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie Pani/Pana zadań?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Czy posiada Pani/Pan dostęp do procedur i instrukcji obowiązujących w PCPR w Zgorzelcu?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Jeśli jakaś instrukcja lub procedura wymaga poprawienia lub aktualizacji - proszę o wpisanie poniżej jaka i w jakim zakresie.

12

Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?

Wybierz jedną odpowiedź
13

Czy w Pani/Pana zespole są ustalone zasady zastępstw na Pani/Pana stanowisku pracy?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Czy wie Pani/Pan co to jest autoresponder i ustawia go w przypadku swojej planowej nieobecności?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Czy wie Pani/Pan kto zastępuje Pani/Pana bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora PCPR w Zgorzelcu w przypadku nieobecności?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Jaki sposób przekazywania informacji najbardziej Pani/Panu odpowiada? Proszę ułożyć w kolejności - na górze najbardziej odpowiada, na dole najmniej odpowiada.

Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność
17

Proszę wskazać swoje uwagi ogólne dotyczące funkcjonowania jednostki. Każda uwaga może pomóc coś ulepszyć :)