CHVÚ Ostrovné lúky (Lipové)

Projekt LIFE Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky (LIFE Ostrovné lúky) je financovaný zo zdrojov Európskej únie (prostredníctvom programu LIFE orientovaného na ciele sústavy chránených území NATURA 2000) a má prispieť k aktívnej ochrane biotopov druhov vtákov európskeho významu - strakoša kolesára, ľabtušky poľnej a sokola červenonohého v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky zavedením vhodného manažmentu krajiny a obnovením hniezdnych a potravných biotopov cieľových druhov.

Chceli by sme Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktoré Vám nezaberie viac ako 5 minút (vyplnením/zakrúžkovaním nižšie uvedených údajov a zakrúžkovaním jednej z možností pri každej z otázok), nakoľko zamýšľané aktivity smerujú ku skvalitneniu života vo Vašej obci. Ďakujeme za Vaše hodnotenie a čas, ktorý ste vyplneniu dotazníka venovali!

Spustiť dotazník