Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Rodinná politika

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážená pani/Vážený pán,

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva realizuje výskum zameraný na ochranu práv pred a počas tehotenstva, počas materskej a rodičovskej dovolenky, ako aj po ich ukončení. V rámci výskumu bol pripravený nasledujúci dotazník určený pre ženy aj mužov, ktorí majú skúsenosť s materskou alebo rodičovskou dovolenkou za posledných sedem rokov (tzn. v období od 2013 - 2020).

Na vyplnenie dotazníka budete potrebovať 10 - 30 minút. Vďaka Vašej ochote bude môcť Stredisko sformulovať odporúčania pre verejné inštitúcie v oblasti rodinnej politiky a rovnosti žien a mužov na pracovnom trhu.

Ďakujeme!

Tím Slovenského národné strediska pre ľudské práva

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte mailom na ujhazyova@snslp.sk.

1 Pohlavie:
Povinná odpoveď

2 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Povinná odpoveď

3 Vaše bydlisko:
Povinná odpoveď

4 Počet detí:
Povinná odpoveď

5 Pre našu rodinu platí, že (označte všetky správne odpovede):
Povinná odpoveď

6 Žijem v spoločnej domácnosti s (ak sa Vaša situácia menila, uveďte stav počas čerpania materskej/rodičovskej):
Povinná odpoveď

7 Aký bol Váš celkový čistý príjem v čase nástupu na poslednú materskú/rodičovskú dovolenku? (Vás ako jednotlivca, nie domácnosti.)
Povinná odpoveď

8 Na PRVÚ materskú/rodičovskú som nastupoval/a v roku:
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

9 V čase nástupu na PRVÚ materskú/rodičovskú dovolenku som bol/a (označte všetky správne odpovede):
Povinná odpoveď

10 Na POSLEDNÚ materskú/rodičovskú dovolenku som nastupoval/a v roku:
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

11 V čase nástupu na POSLEDNÚ materskú/rodičovskú dovolenku som bol/a (označte všetky správne odpovede):
Povinná odpoveď

12 Ak ste v čase POSLEDNÉHO tehotenstva (muži v čase pred nástupom na rodičovskú dovolenku) pracovali, Vaša práca bola organizovaná:
Povinná odpoveď

13 Ak ste v čase POSLEDNÉHO tehotenstva (muži v čase pred nástupom na rodičovskú dovolenku) pracovali, na pracovisku bolo zamestnaných:
Povinná odpoveď

14 Ak ste v čase POSLEDNÉHO tehotenstva (muži v čase pred nástupom na rodičovskú dovolenku) pracovali, vykonávali ste:
Povinná odpoveď

V nasledujúcej časti zisťujeme, akú sociálnu podporu počas materskej a rodičovskej dovolenky ste čerpali, a ako to ovplyvnilo Vašu životnú úroveň.

15 Vznikol vám nárok na materskú dávku pri narodení Vášho PRVÉHO dieťaťa?
Povinná odpoveď

16 Vznikol vám nárok na materskú dávku pri narodení Vášho POSLEDNÉHO dieťaťa?
Povinná odpoveď

17 Koľko mesiacov ste čerpali materské? (Uveďte počet mesiacov za všetky deti spolu.)
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

18 Koľko mesiacov čerpal materské druhý rodič dieťaťa? (Uveďte počet mesiacov za všetky deti spolu. Ak vychovávate dieťa sama/sám, uveďte prosím 0.)
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

19 Koľko mesiacov ste boli na rodičovskej dovolenke? (Uveďte počet mesiacov za všetky deti spolu.)
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

20 Koľko mesiacov bol na rodičovskej dovolenke druhý rodič dieťaťa? (Uveďte počet mesiacov. Ak vychovávate dieťa sama/sám, uveďte prosím 0.)
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

21 Ak čerpal materské aj otec dieťaťa, matka v tomto období:
Povinná odpoveď

22 Materská dávka bola pre Vašu domácnosť (v prípade viacerých detí zvoľte podľa čerpania materskej s najmladším dieťaťom):
Povinná odpoveď

23 Rodičovský príspevok bol pre Vašu domácnosť (v prípade viacerých detí zvoľte podľa čerpania rodičovskej s najmladším dieťaťom):
Povinná odpoveď

24 Prosím, označte do akej miery súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami o životnej úrovni na rodičovskej dovolenke.
Povinná odpoveď

Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Neviem posúdiť/Netýka sa ma
Bez finančnej a materiálnej pomoci rodičov/príbuzných by sme obdobie počas rodičovskej dovolenky nezvládli.
Počas rodičovskej som sa cítil/a závislý/á od príjmu partnera.
Čerpanie rodičovského príspevku som vedel/a postačujúco kombinovať s inou zárobkovou činnosťou.
Do zamestnania som sa vrátil/a kvôli nedostatočnej výške rodičovského príspevku.
Počas rodičovskej dovolenky sme mohli zabezpečiť všetky potraviny podľa potreby (napr. aj džús, jogurty, syr, čokoláda/cukrovinky, kvalitné mäso a mäsové výrobky) .
Počas rodičovskej dovolenky sme mohli zabezpečiť oblečenie pre všetkých členov domácnosti.
Počas rodičovskej dovolenky sme dokázali zabezpečiť lieky a výživové doplnky.
Počas rodičovskej dovolenky sme mohli navštevovať kultúrne podujatia/cestovať.

V nasledujúcej časti zisťujeme, aké pracovné podmienky ste mali v práci počas tehotenstva (v prípade žien) a po ukončení materskej/rodičovskej dovolenky (v prípade žien aj mužov).

25 Prosím, označte do akej miery súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami o tehotenstve na pracovisku.
Povinná odpoveď

Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Neviem posúdiť/Netýka sa ma
Svoje tehotenstvo som nemusela skrývať z obavy, že stratím prácu.
Po oznámení, že som tehotná, som mala pocit, že sa ma zamestnávateľ chce zbaviť.
Pred odchodom na materskú dovolenku sme sa so zamestnávateľom otvorene rozprávali o možnostiach po ukončení MD.
Počas tehotenstva/pred nástupom na materskú dovolenku pre mňa boli oporou odbory/zamestnanecká rada.

26 Po oznámení tehotenstva na pracovisku, zamestnávateľ:
Povinná odpoveď

27 Počas materskej/rodičovskej dovolenky so mnou zamestnávateľ udržiaval kontakt:
Povinná odpoveď

28 Materskú/rodičovskú dovolenku som ukončil/a:
Povinná odpoveď

29 Po návrate z materskej/rodičovskej:
Povinná odpoveď

30 Po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky sme sa so zamestnávateľom dohodli na nasledujúcich úpravách pracovných podmienok:
Povinná odpoveď

31 Pri hľadaní inej práce po ukončení materskej/rodičovskej (ak ste nenastúpili k pôvodnému zamestnávateľovi) som sa stretla/stretol s nasledovnými prekážkami:
Povinná odpoveď

V poslednej časti dotazníka sa zameriavame na dostupnosť služieb starostlivosti o deti a predškolských zariadení.

32 V akom veku nastúpilo Vaše NAJMLADŠIE dieťa do zariadenia starostlivosti o deti alebo do predškolského zariadenia? (Uveďte údaj v rokoch.)
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

33 Najmladšie dieťa začalo navštevovať zariadenie, aby:
Povinná odpoveď

34 Zariadenie starostlivosti o dieťa do 3 rokov (napr. jasle) som:
Povinná odpoveď

35 Predškolské zariadenie (materskú školu) som:
Povinná odpoveď

36 Využili ste inú formu služieb starostlivosti ako jasle? Akú?
Povinná odpoveď

37 Aké sú Vaše skúsenosti s verejnými jasľami a škôlkami? Označte do akej miery súhlasíte s tvrdeniami uvedenými nižšie.
Povinná odpoveď

Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Neviem posúdiť/Netýka sa ma
Ak rodič nemá na „sponzorský dar“ pre škôlku alebo jasle, dieťa tam nedostane.
Keby sme mali dostatok financií, aby jeden z nás mohol ostať doma dlhšie, dieťa by som už do jaslí nedal/a.
Pri výbere škôlky sme mohli zohľadniť naše potreby v súvislosti s dochádzaním z/do práce.
Personál v škôlke/jasliach bol dostatočne ústretový k špeciálnym potrebám stravovania môjho dieťaťa.
Personál v škôlke/jasliach bol dostatočne ústretový k zdravotnému stavu môjho dieťaťa.
Moje dieťa považovalo prostredie jaslí za priateľské, má naň dobré spomienky.
Moje dieťa vždy považovalo škôlku za bezpečné a priateľské prostredie.