.

Soft skills: komunikační dovednosti

Vážené kolegyně a kolegové, pro potřeby své diplomové práce s názvem "Soft skills: komunikační dovednosti jako předpoklad úspěšného řízení ve veřejné správě" bych Vás ráda požádala o spolupráci formou vyplnění tohoto dotazníku. Diplomová práce se zaměřuje na analýzu komunikačních parametrů a dovedností vedoucích pracovníků na finančním úřadu a vliv této komunikace na efektivitu a vztahy na pracovišti.

Vaše odpovědi mi pomohou zmapovat názory na aktuální stav komunikačních dovedností vedoucích pracovníků, nastavené komunikační parametry v organizaci a potřebu dalšího rozvoje těchto dovedností.

Vaše odpovědi budou zcela anonymní a důvěrné a nebude z nich možno identifikovat jednotlivce. Prosím, odpovězte co nejupřímněji podle Vašich zkušeností a názorů.

Účast v tomto výzkumu je zcela dobrovolná. Vyplněním dotazníku vyjadřujete svůj souhlas s použitím Vašich odpovědí pro účely mé diplomové práce.

Předem Vám moc děkuji za spolupráci a investovaný čas.

Denisa Přenosilová


Zabezpečeno
Dotazník k tématu "Soft skills: komunikační dovednosti vedoucích pracovníků na finančním úřadu"
1

Jaké je Vaše pohlaví?

Vyberte 1 odpověď
2

Jaký je Váš věk?

Vyberte 1 odpověď
3

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Vyberte jednu odpověď
4

Jak dlouho jste na finančním úřadu zaměstnán/a ?

Vyberte jednu odpověď.
Dotazník k tématu "Soft skills: komunikační dovednosti vedoucích pracovníků na finančním úřadu"
5

Jak byste popsali komunikační styl Vašeho přímého nadřízeného?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Jakým způsobem Vám vedoucí pracovník nejčastěji předává důležité informace a pracovní úkoly?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Jak často se účastníte porad oddělení s Vašim nadřízeným?

Vyberte jednu odpověď
8

Je pro Vás tato frekvence porad s nadřízeným dostačující?

Vyberte jednu odpověď
9

Jak často se účastníte individuálních konzultací s Vašim nadřízeným?

Vyberte jednu odpověď
10

Je pro Vás frekvence těchto individuálních konzultací s nadřízeným dostačující?

Vyberte jednu odpověď
11

Jaké konkrétní komunikační dovednosti u Vašeho nadřízeného nejvíce oceňujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

Jak byste ohodnotil/a komunikační dovednosti Vašeho přímého nadřízeného?

Vyberte jednu odpověď
13

Jak byste ohodnotil/a schopnost Vašeho nadřízeného komunikovat s různými typy lidí (např. různé generace, osobnostní typy aj.)?

Vyberte jednu odpověď
14

Jak často máte příležitost podílet se na rozhodovacích procesech s Vašim nadřízeným při řešení pracovních úkolů?

Vyberte jednu odpověď
15

Jaký typ zpětné vazby od svého nadřízeného dostáváte nejčastěji?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
16

Jak důležité jsou podle Vás komunikační dovednosti vedoucího pracovníka pro úspěšné a efektivní řízení pracovního kolektivu?

Vyberte jednu odpověď
17

Cítíte, že Vás vedoucí pracovník dostatečně respektuje a oceňuje?

Vyberte jednu odpověď
18

Můj vedoucí pracovník je schopen jasně a srozumitelně předávat informace, které ke své práci potřebuji.

Ohodnoťte výše uvedené tvrzení na základě Vašeho subjektivního názoru.
19

Můj nadřízený aktivně naslouchá zpětné vazbě od svých podřízených.

Ohodnoťte výše uvedené tvrzení na základě Vašeho subjektivního názoru.
20

Konflikty a problémy na pracovišti jsou nadřízeným řešeny otevřenou a konstruktivní komunikací.

Ohodnoťte výše uvedené tvrzení na základě Vašeho subjektivního názoru.
21

Důležité informace mi jsou nadřízeným předávány včas.

Ohodnoťte výše uvedené tvrzení na základě Vašeho subjektivního názoru.
22

Jsem spokojený s tím, jak se mnou můj nadřízený komunikuje.

Ohodnoťte výše uvedené tvrzení na základě Vašeho subjektivního názoru.
23

Svému nadřízenému důvěřuji a nebojím se s ním o čemkoliv komunikovat.

Ohodnoťte výše uvedené tvrzení na základě Vašeho subjektivního názoru.
Dotazník k tématu "Soft skills: komunikační dovednosti vedoucích pracovníků na finančním úřadu"
24

Jak často se na svém pracovišti setkáváte s nedorozuměními nebo problémy způsobenými nedostatečnou komunikací Vašeho nadřízeného?

Vyberte jednu odpověď
25

Jakým způsobem jsou nejčastěji tato nedorozumění Vašim vedoucím pracovníkem řešena?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
26

Jak byste ohodnotil/a schopnost Vašeho nadřízeného řešit konflikty mezi členy týmu?

Vyberte jednu odpověď
27

Jak byste ohodnotil/a mezilidské vztahy na Vašem pracovišti?

Vyberte jednu odpověď
28

Jak důležité jsou podle Vás komunikační dovednosti Vašeho nadřízeného pro vytvoření pozitivní pracovní atmosféry?

Vyberte jednu odpověď
Dotazník k tématu "Soft skills: komunikační dovednosti vedoucích pracovníků na finančním úřadu"
29

Jak často se cítíte být informován/a o důležitých změnách a rozhodnutích ve Vaší organizaci?

Vyberte jednu odpověď
30

Finanční úřad má fungující strukturu interní komunikace mezi různými úrovněmi vedení a podřízenými pracovníky.

Ohodnoťte výše uvedené tvrzení na základě Vašeho subjektivního názoru.
31

Finanční úřad má k dispozici adekvátní nástroje a technologie zabezpečující efektivní komunikaci.

Ohodnoťte výše uvedené tvrzení na základě Vašeho subjektivního názoru.
32

Nastavené komunikační parametry a postupy jsou známy všem zaměstnancům napříč celým finančním úřadem.

Ohodnoťte výše uvedené tvrzení na základě Vašeho subjektivního názoru.
33

Vedení finančního úřadu podporuje otevřenou a transparentní komunikaci.

Ohodnoťte výše uvedené tvrzení na základě Vašeho subjektivního názoru.
Dotazník k tématu "Soft skills: komunikační dovednosti vedoucích pracovníků na finančním úřadu"
34

Které technologie nebo nástroje by podle Vás mohly zlepšit komunikační procesy na Vašem oddělení?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
35

Myslíte si, že existuje prostor pro zlepšení komunikačních dovedností u Vašeho přímého nadřízeného?

Vyberte jednu odpověď
36

Je Vám známo, zda Vaše organizace zabezpečuje nadřízeným pracovníkům školení či vzdělávací akce zaměřené na oblast komunikace?

Vyberte jednu odpověď
37

Jakou konkrétní oblast komunikačních dovedností by měl Váš vedoucí pracovník zlepšit (např. empatie a pochopení, schopnost řešit konflitky, poskytování zpětné vazby, efektivnější předávání informací apod.)

Otevřená otázka, prostor pro volný text (nepovinné)
38

Máte nějaké další komentáře nebo doporučení týkající se komunikace ve vaší organizaci?

Otevřená otázka, prostor pro volný text (nepovinné)