Asystent rodziny- współczesna forma pomocy społecznej

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie krótkiej ankiety skierowanej do asystentów rodzin. Jestem studentką III roku Pracy Socjalnej. Ankieta jest całkowicie anonimowa i posłuży wyłącznie w celu przeprowadzenia badań do pracy licencjackiej.

Płeć:
Wymagana odpowiedź

Wiek:
Wymagana odpowiedź

Forma zatrudnienia:
Wymagana odpowiedź

Ilość rodzin objętych przez Pana/Panią pomocą:
Wymagana odpowiedź

Jaka maksymalna liczba rodzin według Pana/Pani byłaby odpowiednia, aby praca asystenta przynosiła widoczne skutki?
Wymagana odpowiedź

Kontakty z rodzinami odbywają się średnio:
Wymagana odpowiedź

Czy podejmował/a Pan/Pani działania zaradcze lub interwencyjne?
Wymagana odpowiedź

Czy podejmował/a Pan/Pani działania kontrolujące?
Wymagana odpowiedź

Czy miało miejsce zdarzenie zagrażające Pana/Pani bezpieczeństwu podczas wykonywania obowiązków służbowych?
Wymagana odpowiedź

W jakich godzinach odbiera Pan/Pani połączenia od rodzin objętych pomocą?
Wymagana odpowiedź

Jak często bierze Pan/Pani udział w szkoleniach?
Wymagana odpowiedź

Przez kogo opłacane są wszelkie koszty?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jak ocenia Pan/Pani współpracę z pracownikami socjalnymi?
Wymagana odpowiedź

Proszę uzasadnić powyższą odpowiedź.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jak ocenia Pan/Pani współpracę z innymi służbami (kuratorzy, pracownicy szkoły, koordynatorzy pieczy zastępczej, policja)?
Wymagana odpowiedź

Proszę uzasadnić powyższą odpowiedź.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Czy zdarza się, że wykonuje Pan/Pani zadania należące do innych (ww.) specjalistów?
Wymagana odpowiedź

Czy poświęca Pan/Pani swój czas wolny na wykonywanie obowiązków służbowych?
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pan/Pani swoje wynagrodzenie za adekwatne do pełnionych obowiązków i warunków pracy?
Wymagana odpowiedź

Ile wynosi Pana/Pani wynagrodzenie netto?

Pozostało 250 znaków

Najczęściej współpracuje Pan/Pani z rodzinami:
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani swoją pracę w aspekcie poprawy funkcjonowania rodzin objętych Pana/Pani pomocą?
Wymagana odpowiedź

Proszę uzasadnić powyższą odpowiedź.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Co najczęściej udaje się Panu/Pani osiągnąć dzięki współpracy z rodzinami?
Wymagana odpowiedź

Co według Pana/Pani powinno ulec zmianie w pracy asystenta rodziny?
Wymagana odpowiedź