.

Projekt LECA: Wspieranie współistnienia i ochrony dużych drapieżników w Karpatach Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE CArnivores

Karpaty są domem dla dużych populacji rysi, wilków i niedźwiedzi. Projekt LECA ma na celu uczynienie ochrony dużych drapieżników w Karpatach bardziej skuteczną i zrównoważoną. Naszym celem jest wprowadzenie spójnego i skutecznego podejścia do monitoringu przy jednoczesnym zaangażowaniu lokalnych interesariuszy, a także partnerów międzynarodowych. Zharmonizowane podejście do monitoringu transgranicznego zapewni aktualne informacje na temat populacji w połączeniu z propozycjami skutecznych środków zapobiegania konfliktom i kłusownictwu. Współpraca jest kluczem do naszego projektu. Ochrona dużych drapieżników i konflikty, jakie mogą powstać pomiędzy tymi zwierzętami a interesami człowieka, nie mogą jednak funkcjonować w sposób zrównoważony bez współpracy lokalnej i międzynarodowej. Partnerzy projektu LECA uważają, że zaangażowanie lokalnych interesariuszy ma kluczowe znaczenie zarówno dla formułowania podejścia do monitorowania, jak i jego wdrażania. 


Ankieta ta skupia się na lokalnych interesariuszach, ich opiniach, informacjach i doświadczeniach, jakie mają z dużymi drapieżnikami. Celem jest zebranie informacji na potrzeby przyszłych działań w ramach projektu, dalszej współpracy i bardziej intensywnego zaangażowania odpowiednich interesariuszy.


Ankieta składa się z sześciu części tematycznych i zawiera pytania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte bez sugerowanych odpowiedzi. Wypełnienie ankiety zajmuje około 20-30 minut. Badanie prowadzone jest na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech i w Polsce.


Ankieta służy przede wszystkim celom wewnętrznym projektu LECA. Ponieważ ankietę przeprowadzimy ponownie po dwóch latach, uprzejmie prosimy o podanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail), abyśmy mogli ponownie przesłać Państwu ankietę. Państwa dane kontaktowe zostaną zapisane w bazie danych partnera wiodącego projektu (Uniwersytetu Mendla w Brnie) i dostęp do nich będzie miała wyłącznie wyznaczona osoba. Nie będą one przekazywane żadnym podmiotom trzecim. Ponadto, Państwa dane kontaktowe nie zostaną powiązane z Państwa odpowiedziami na pytania zawarte w kwestionariuszu, ponieważ kwestionariusz jest anonimowy. Odpowiedzi będą więc analizowane i oceniane niezależnie od podanych danych kontaktowych. Chęć wypełnienia ankiety zostanie uznana za zgodę na uwzględnienie udzielonych odpowiedzi w analizach i ponowne przesłanie ankiety w drugiej turze badania.


Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety.


Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o LECA, zapraszamy na oficjalną stronę projektu https://www.interreg-central.eu/projects/leca/ .


Kontakt:

Lenka Kissová, Uniwersytet Mendla w Brnie, lenka.kissova@mendelu.cz

Marta Smoręda, Fundacja WWF Polska, mchrzanowska@wwf.pl

Zabezpieczony
logo
1

Imię i nazwisko

2

E-mail

logo
3

To jest obszar pilotażowy, na którym przeprowadzamy to badanie (zaznaczony linią). Czy mieszka Pan(i) w tej okolicy?

question image
4

Jeśli nie mieszka Pan(i) w tej okolicy, ile mniej więcej czasu Pan(i) tu spędza, jak często Pan(i) przyjeżdża?

Wybierz jedną odpowiedź
logo

OGÓLNE POJĘCIE O DUŻYCH DRAPIEŻNIKACH W OBSZARZE

5

Czy w Pana(-i) okolicy (pokazanej na obrazku w pytaniu nr 3) występują duże drapieżniki, wilk, ryś, niedźwiedź?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Który z dużych drapieżników jest obecnie obecny w Pana(-i) okolicy?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
7

Według Pana(-i) wiedzy, czy w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczebność tych zwierząt na tym obszarze uległa zmianie? Jeśli tak, jak zmieniła się ta liczebność?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
8

Czy widział(a) Pan(i) kiedyś w tym obszarze którekolwiek z poniższych zwierząt?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
9

Czy Pana(-i) zdaniem duże drapieżniki mają znaczący wpływ na środowisko, regulację różnorodności biologicznej?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
10

Czy Pana(-i) zdaniem duże drapieżniki mają znaczący wpływ na regulację innych gatunków?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
11

Jak dokładnie, Pana(-i) zdaniem, duże drapieżniki wpływają na środowisko i inne gatunki? Czy mógłby Pan/mogłaby Pani podać szczegóły?

12

Czy sądzi Pan(i), że te zwierzęta mogą stanowić fizyczne zagrożenie dla ludzi?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
logo

 ŁOWIECTWO I OCHRONA DUŻYCH DRAPIEŻNIKÓW

13

Jak czuje się Pan(i) z faktem, że w okolicy żyją następujące zwierzęta?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
14

Jak by się Pan(i) czuł/czuła, gdyby liczba tych zwierząt w Twojej okolicy wzrosła?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
15

Jak Pan(i) myśli, do czego doprowadzi wzrost populacji dużych drapieżników? Co by to spowodowało?

16

Jak by się Pan(i) czuł/czuła, gdyby liczba tych zwierząt w Twojej okolicy spadła?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
17

Jak Pan(i) myśli, do czego doprowadzi spadek populacji dużych drapieżników? Co by to spowodowało?

18

Czy uważa Pan(i), że duże drapieżniki powinny być prawnie chronione w obecnych okolicznościach?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
19

Czy uważa Pan(i), że obecne przepisy krajowe dotyczące ochrony dużych drapieżników są wystarczające?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
20

Czy uważa Pan(i), że wdrożenie obecnych przepisów krajowych dotyczących ochrony dużych drapieżników jest wystarczające?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
21

Jeśli nie, jak Pan(i) myśli, co można zrobić inaczej?

22

Czy sądzi Pan(i), że konieczne jest kontrolowanie dalszego rozprzestrzeniania się dużych drapieżników i związanych z nim skutków poprzez polowanie?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
23

Czy uczestniczył(a) Pan(i) lub obecnie aktywnie uczestniczy w którejkolwiek z poniższych działalności?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
24

Jak ocenia Pan(i) swoje zaangażowanie?

Wybierz jedną odpowiedź
25

Czego by Pan(i) potrzebował(a) lub co pomogłoby Panu(-i) zaangażować się na poziomie, z którego był(a)by Pan(i) zadowolony(-a)?

logo

WSPÓŁPRACA I MONITORING

26

Czy uważa Pan(i), że konieczne jest monitorowanie populacji dużych drapieżników?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
27

Czy współpracuje Pan(i) z innymi osobami/instytucjami przy monitorowaniu populacji dużych drapieżników?

Wybierz jedną odpowiedź
28

Jeśli współpracuje Pan(i) tylko okazjonalnie lub w zależności od sytuacji, czy mógłby/mogłaby Pan(i) podać więcej szczegółów? W jakich sytuacjach współpracuje Pan(i) z innymi osobami/instytucjami przy monitorowaniu dużych drapieżników?

29

Czy udostępnia Pan(i) informacje na temat populacji dużych drapieżników innym osobom (osobom fizycznym lub instytucjom)?

Wybierz jedną odpowiedź
30

Czy współpracuje Pan(i) i/lub dzieli się Pan(i) informacjami na temat populacji dużych drapieżników z osobami/instytucjami za granicą?

Wybierz jedną odpowiedź
31

Z jakimi instytucjami/ludźmi/grupami współpracuje Pan(i) i dzieli się informacjami?

32

Jakie są według Pana(-i) największe problemy utrudniające współpracę i wymianę informacji na temat populacji dużych drapieżników?

33

W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(-a) ze wsparcia, jakie otrzymuje Pan(i) (finanse, personel, organizacja itp.) w celu współpracy przy monitorowaniu dużych drapieżników?

Wybierz jedną odpowiedź
34

Czego potrzebuje Pan(i) lub co pomogłoby Panu(-i) lepiej zaangażować się w monitorowanie dużych drapieżników?

logo

KONTROLA SZKÓD

35

Czy uważa Pan(i), że w tej okolicy duże drapieżniki często polują na zwierzęta gospodarskie, takie jak owce, kozy, bydło i inne?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
36

Czy uważa Pan(i), że w tej okolicy duże drapieżniki powodują duże szkody dla gatunków łownych i potencjalne straty ekonomiczne?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
37

Czy Pana(-i) zdaniem duże drapieżniki mają znaczący wpływ na regulację populacji zwierząt kopytnych?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
38

Jeśli uważa Pan(i), że mają one wpływ, jak Pan(i) myśli, jak duże drapieżniki wpływają na populacje zwierząt kopytnych?

Wybierz jedną odpowiedź
39

Jak bardzo obawia się Pan(i), że duże drapieżniki spowodują Panu(-i) szkodę?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
40

W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami:

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
41

Jak bardzo dotyczą/niepokoją Pana(-ią) następujące kwestie?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
42

Czy ma Pan(i) inne obawy?

43

Czy Pan(i) lub ktoś z Pana(-i) okolicy doświadczył kiedykolwiek szkód spowodowanych przez duże drapieżniki?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
44

Czy ubiegał(a) się Pan(i) o odszkodowanie za szkody spowodowane przez duże drapieżniki?

Wybierz jedną odpowiedź
45

Jak ocenił(a)by Pan(i) wsparcie, jakie otrzymuje Pan(i) przy wdrażaniu działań zapobiegawczych?

Wybierz jedną odpowiedź
46

Jak ocenił(a)by Pan(i) proces pozyskania odszkodowania?

Wybierz jedną odpowiedź
47

Jakie są według Pana(-i) największe problemy lub bariery w procesie pozyskiwania odszkodowania?

48

W przypadkach, gdy wilki powodują szkody w mieniu, uprawach lub zwierzętach gospodarskich, proszę wskazać, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi sposobami postępowania:

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
49

W przypadkach, gdy rysie powodują szkody w mieniu, uprawach lub zwierzętach gospodarskich, proszę wskazać, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi sposobami postępowania:

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
50

W przypadkach, gdy niedźwiedzie powodują szkody w mieniu, uprawach lub zwierzętach gospodarskich, proszę wskazać, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi sposobami postępowania:

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
logo

KŁUSOWNICTWO

51

Czy Pana(-i) zdaniem kłusownictwo (nielegalne polowanie) jest problematyczne i szkodliwe?

Wybierz jedną odpowiedź
52

Czy mógłby/mogłaby być Pan(i) bardziej dokładny(-a)? Dlaczego tak Pan(i) myśli?

53

Czy Pana(-i) zdaniem działania zapobiegające kłusownictwu są wystarczające?

Wybierz jedną odpowiedź
54

W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
55

Czy dostrzega Pan(i) jakieś luki w zapobieganiu kłusownictwu?

56

Gdyby dowiedział(a) się Pan(i), że ktoś, kogo Pan(i) zna, nielegalnie zabił rysia, wilka lub niedźwiedzia, jak by Pan(i) zareagował(a)?

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
57

Inne (proszę określić):

58

Czy ma Pan(i) doświadczenie w dochodzeniach w sprawie kłusownictwa - np. zgłosił(a) Pan(i) nielegalne zabicie dużych drapieżników, byłe(a) Pan(i) świadkiem, prowadził(a) Pan(i) dochodzenie lub konsultował(a) je?

Wybierz jedną odpowiedź
59

Jeśli tak, czy jest Pan(i) zadowolony(-a) z przebiegu dochodzenia?

Wybierz jedną odpowiedź
60

Czy dostrzega Pan(i) jakieś luki w dochodzeniach w sprawie kłusownictwa w Polsce?

61

Czy współpracuje Pan(i) z innymi osobami/instytucjami w zakresie zapobiegania kłusownictwu?

Wybierz jedną odpowiedź
62

Jeśli współpracuje Pan(i) tylko okazjonalnie lub w zależności od sytuacji, czy podał(a)by Pan(i) więcej szczegółów? W jakich sytuacjach współpracuje Pan(i) z innymi osobami/instytucjami w zakresie zapobiegania kłusownictwu dużych drapieżników?

63

Czy współpracuje Pan(i) i/lub dzieli się informacjami na temat kłusownictwa z osobami/instytucjami za granicą?

Wybierz jedną odpowiedź
64

Z jakimi instytucjami/ludźmi/grupami współpracuje Pan(i) i dzieli się informacjami?

65

Jakie są według Pana(-i)największe problemy utrudniające współpracę i wymianę informacji na temat kłusownictwa i zapobiegania kłusownictwu dużych drapieżników?

66

W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony ze wsparcia, jakie otrzymuje Pan(i) (finanse, personel, organizacja itp.) w celu współpracy w zakresie zapobiegania kłusownictwu dużych drapieżników?

Wybierz jedną odpowiedź
67

Czego potrzebuje Pan(i) lub co pomogłoby Panu(-i) lepiej zaangażować się w zapobieganie kłusownictwu dużych drapieżników?

logo
68

Jaka jest Pana(-i) płeć?

Wybierz jedną odpowiedź
69

Jaka jest Pana(-i) grupa wiekowa?

Wybierz jedną odpowiedź
70

Jaki jest Pana(-i) zawód? (proszę zakreślić wszystkie pasujące):

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
71

Czy pracuje Pan(i) dla którejś z poniższych instytucji?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
72

Jaki poziom edukacji ukończył(a) Pan(i)?

Wybierz jedną odpowiedź
73

Jaki jest kierunek Pana(-i) wykształcenia? (W jakiej dziedzinie zdobył(a) Pan(i) dyplom?)

74

Ilu mieszkańców liczy miejsce Pana(-i) zamieszkania?

Wybierz jedną odpowiedź
Dziękujemy za poświęcony czas i udzielone odpowiedzi.