DOTAZNÍK - ISRÚ 2014-2020

Dobrý den,

Blíží se závěr rozpočtového období 2007-2013 a MAS Na cestě k prosperitě se, stejně jako ostatní místní akční skupiny v ČR, připravuje na nové programovací období 2014-2020. Jedním z nutných předpokladů pro možnost čerpání finančních prostředků z Evropské unie i v tomto období je zpracování nové Integrované strategie rozvoje území, tedy komplexního dokumentu, který svou obsahovou šíří zahrne a propojí konkrétní kroky k rozvoji daného regionu ve všech adekvátních oblastech a směrech. Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Vaše odpovědi nám v rámci procesu přípravy strategie velmi pomohou.

1 Název obce/města, kde žijete:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

2 Jste:
Povinná odpověď

3 Váš věk:
Povinná odpověď

4 Dosažené vzdělání:
Povinná odpověď

5 Jak dlouho žijete v obci:
Povinná odpověď

6 Žijete v obci/městě od dětství?
Povinná odpověď

7 Vaše ekonomické postavení:
Povinná odpověď

8 Dojíždíte za prací (do školy) mimo obec/město?
Povinná odpověď

9 Jste spokojen/a s tím, že žijete ve vaší obci/městě?
Povinná odpověď

10 Plánujete, že v budoucnosti budete nadále žít ve vaší obci/městě?
Povinná odpověď

11 Ve vztahu k jakému územně-správnímu celku se cítíte být nejvíce vázán/a?
Povinná odpověď

Rozdělte 100 bodů
K vaší obci/městu
0
100
K regionu střední Moravy, Hané
0
100
K České republice
0
100

12 Určete alespoň zhruba podíly geografického rozložení Vašich přátel a známých.
Povinná odpověď

Rozdělte 100 bodů
Ve Vaší obci/městě
0
100
V regionu střední Moravy
0
100
Zbytek republiky
0
100
V zahraničí
0
100

13 Uveďte největší problémy (slabé stránky) obce/města, kde žijete:

Zbývá 1500 znaků

14 Jakých předností obce/města, kde žijete, si vážíte a ceníte?

Zbývá 1500 znaků

15 Co by mohlo způsobit Vaše případné odstěhování z obce/města, kde žijete?

Zbývá 1500 znaků

16 Jaké oblasti, činnosti by měly být nejvíce podporovány obecním/městským úřadem? (Zaškrtněte křížkem maximálně pět vámi preferovaných oblastí. Pokud si nevyberete z nabídky, využijte navazující volný řádek.)
Povinná odpověď

17 Jak jste spokojen/a se současným stavem infrastruktury a služeb v obci/městě, kde žijete? (Oznámkujte jako ve škole: 1-výborně, 2-velmi dobře, 3-dobře, 4-dostatečně, 5-nedostatečně.)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
nevím
Vzhled obce
Čistota obce
Údržba silnic, ulic, náměstí, chodníků
Čistota ovzduší
Odvoz a likvidace odpadů
Hluk v obci
Ochrana přírody
Správa parků a veřejné zeleně
Oprava a údržba budov
Oprava a údržba památek
Zásobování energiemi (voda, plyn, el.)
Úroveň kanalizace a čištění odpadních vod
Zásobování teplem
Výstavba nových bytů a domů
Dostupnost bydlení
Pokrytí signálem mobilních operátorů
Dostupnost internetu
Veřejná doprava mezi obcemi/městy
Podmínky pro automobilovou dopravu
Možnost parkování
Podmínky pro cyklistickou dopravu
Podmínky pro pěší dopravu
Dostupnost supermarketů
Dostupnost maloobchodů
Dostupnost restauračních zařízení
Dostupnost služeb (kadeřnictví apod.)
Dostupnost řemeslnických služeb
Možnosti a podmínky podnikání
Možnosti zaměstnání
Dostupnost předškolních zařízení
Dostupnost základních škol
Dostupnost a nabídka středních škol
Zajištění všeobecné zdravotnické péče
Zajištění lékařské péče - praktičtí lékaři
Zajištění lékařské péče - odborní lékaři
Zajištění lékařské péče - zubní lékaři
Zajištění sociálních služeb
Bezpečnost a ochrana občanů
Možnosti trávení volného času a rekreace
Příležitosti pro sport (vč. sportovních zařízení)
Dostupnost kulturních zařízení
Nabídka kulturních, společenských akcí
Pořádání tradičních oslav, svátků
Práce obecní správy a úřadů
Informovanost o dění v obci
Podmínky pro podnikání v obci
Podmínky pro činnost neziskových organizací

18 Co byste doporučil/a známým a přátelům jako důvod pro návštěvu Vaší obce, popř. jejího okolí?

Zbývá 1500 znaků

19 Jaký problém by měl obecní úřad v současnosti urychleně řešit? (uveďte námět/y)

Zbývá 1500 znaků

20 Uveďte náměty pro rozvoj obce, popř. regionu MAS Na cestě k prosperitě (Němčicko, Předina, Melicko):
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků