Powered by

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BIELAWA do roku 2030

Szanowni Państwo!

Gmina Bielawa przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Celem badania jest poznanie Państwa opinii – jako mieszkańców Bielawy - na temat wskazania obszaru zdegradowanego w Gminie Bielawa oraz aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie. Ankieta jest anonimowa, bardzo dziękujemy za udział w badaniu.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Jest to obszar charakteryzujący się ponadto: problemami gospodarczymi (np. niski poziom przedsiębiorczości), środowiskowymi (np. zanieczyszczenie środowiska), przestrzenno-funkcjonalnymi (np. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną) i technicznymi (np. zły stan techniczny budynków).

Rozpocznij ankietę teraz