UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

KIERUNKI PROMOCJI GMINY SZUMOWO W OPINII MIESZKAŃCÓW

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Jestem studentką III roku Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Piszę pracę licencjacką, której tematem jest ,,Strategia promocji gminy wiejskiej na przykładzie Szumowa’’. Dlatego też zwracam się do Pani/Pana z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety celem uzyskania opinii na powyższy temat. Zapewniam, że badania są prowadzone anonimowo z zachowaniem dobrowolności i będą wykorzystane tylko dla potrzeb mojej pracy. Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety.

Proszę o zaznaczanie wybranej odpowiedzi.

Od ilu lat mieszka Pan/Pani w Gminie Szumowo?
Wymagana odpowiedź

Jak Pan/Pani ocenia swój poziom zadowolenia z życia na terenie Gminy Szumowo?
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pan/Pani zainteresowany sprawami Gminy Szumowo?
Wymagana odpowiedź

Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń:
Wymagana odpowiedź

Tak, systematycznie
Tak, okazjonalnie
Nie
uczestniczę w imprezach/festynach/koncertach organizowanych przez gminę
uczestniczę w wyborach władz samorządowych gminy
odwiedzam oficjalną stronę internetową gminy
czytam informacje na tablicach ogłoszeń
uczestniczę w spotkaniach mieszkańców z władzami lokalnymi
działam w małych grupach na rzecz gminy (stowarzyszenia, kluby, koła, inne)

Jak Pan/Pani ocenia sposób poinformowania mieszkańców o sprawach gminy?
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób dowiaduje się Pan/Pani najczęściej o działaniach podejmowanych przez samorząd Gminy Szumowo ?
Wymagana odpowiedź

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

Czy odwiedza Pan/Pani stronę internetową Gminy Szumowo?
Wymagana odpowiedź

Jeśli nie, proszę przejść do pytania numer 11.

Jak często odwiedza Pan/Pani stronę internetową Gminy Szumowo ?

Jak Pan/Pani ogólnie ocenia stronę internetową Gminy Szumowo?

Jak ocenia Pan/Pani informacje zawarte na stronie internetowej Gminy Szumowo pod względem poniższych kryteriów?

Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Aktualność
Dokładność
Przydatność
Kompleksowość
Układ graficzny
Łatwość wyszukiwania informacji
Ocena ogólna

Jak Pan/Pani ocenia swój stopień poinformowania o sprawach Gminy Szumowo w zakresie:
Wymagana odpowiedź

Jestem bardzo dobrze poinformowany
Jestem dobrze poinformowany
Jestem średnio poinformowany
Jestem słabo poinformowany
Jestem bardzo słabo poinformowany
wydarzeń z życia Gminy Szumowo
decyzji podejmowanych przez władze Gminy Szumowo
kierunków rozwoju Gminy Szumowo

Jak Pan/Pani ocenia poziom rozwoju Gminy Szumowo na tle innych gmin powiatu zambrowskiego
Wymagana odpowiedź

Jak według Pana/Pani zmieniły się warunki życia w Gminie Szumowo w ciągu ostatnich 5 lat?
Wymagana odpowiedź

Jaki wpływ według Pana/Pani ma promocja gminy na jej rozwój?
Wymagana odpowiedź

Działania promocyjne Gminy Szumowo powinny dostarczyć:
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Ani tak ani nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
promocji lokalnych produktów i przedsiębiorców
promocji turystycznej gminy
budowania poczucia dumy mieszkańców z zamieszkiwania na jej terenie
pozyskiwania zewnętrznych inwestycji

W jaki sposób Gmina Szumowo mogłaby rozbudować swoje działania promocyjne dla turystów?
Wymagana odpowiedź

Oceń w skali 1(bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze)

1
2
3
4
5
zainwestować w bilbordy, plakaty, przydrożne tablice informacyjne
publikować informatory, foldery, przewodniki
organizować imprezy turystyczne i sportowe
wykreować produkty i pamiątki Gminy Szumowo
promować gminę na targach, wystawach, giełdach i konferencjach

W jaki sposób Gmina Szumowo mogłaby rozbudować swoje działania promocyjne dla mieszkańców ?
Wymagana odpowiedź

Oceń w skali od 1 (bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze).

1
2
3
4
5
organizować więcej imprez kulturalnych
wydawać biuletyn bezpłatnie kolportowany dla mieszkańców
uczestniczyć w konkursach i plebiscytach ogólnopolskich stworzyć więcej miejsc rozrywki, kultury i sztuki itp.
organizować akcje specjalne (np. zachęcające do aktywnego spędzania wolnego czasu w Gminie Szumowo)
organizować wydarzenia specjalne (np. dni miasta, festyny, wydarzenia kulturalne i sportowe)

W jaki sposób Gmina Szumowo mogłaby rozbudować swoje działania promocyjne dla inwestorów ?
Wymagana odpowiedź

Oceń w skali od 1 (bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze).

1
2
3
4
5
współpracować z lokalnymi organizacjami, przedsiębiorcami i wspierać ich działania
stworzyć ofertę inwestycyjną dla potencjalnych inwestorów
opracować materiały promujące Gminę Szumowo lub jej oferty inwestycyjne dostarczane bezpośrednio drogą pocztową do zainteresowanych adresatów
oferować ulgi przy zakupie lub dzierżawie obiektów, terenów własnościowych gminy
oferować nieodpłatne przekazywanie przez Gminę majątku, np. nieruchomości w zamian za podjęcie działań przez inwestora
pomagać przy tworzeniu nowych firm na rynku lokalnym (np. pomoc prawna, pomoc w dzierżawie majątku komunalnego)
organizować szkolenia dla biznesu lokalnego współfinansowane przez władze samorządowe

Dla kogo Pana/Pani zdaniem wymienione powyżej działania promocyjne będą przynosiły największe korzyści? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
Wymagana odpowiedź

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Jakie według Pana/Pani korzyści wynikają dla mieszkańców z promowania gminy ?
Wymagana odpowiedź

Proszę o zaznaczenie maksymalnie 5 odpowiedzi.

Metryczka:

Płeć:
Wymagana odpowiedź

Wiek:
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

Status życiowy
Wymagana odpowiedź

Serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas.