Dostupnosť bývania na Slovensku v kontexte kvality života

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník