.

Zapojenie rodičov do domácej prípravy žiaka

Milí rodičia,

dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je získať informácie o tom, ako sa zapájate do domácej prípravy svojho dieťaťa na 1.stupni ZŠ. Výsledky dotazníka budú slúžiť ako východiskový materiál pri spracovaní mojej rigoróznej práce. 

Za vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujem.

Zabezpečené
Zapojenie rodičov do domácej prípravy žiaka
1

Vaše pohlavie

2

Váš vek

3

Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

4

Aké je pohlavie Vášho dieťaťa?

Vyberte 1 odpoveď
5

Pripravuje sa Vaše dieťa do školy v prítomnosti rodiča?

Vyberte 1 odpoveď
6

Kto sa najčastejšie pripravuje s Vašim dieťaťom do školy?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
7

Koľkokrát týždenne sa Vaše dieťa venuje príprave na vyučovanie?

Vyberte 1 odpoveď
8

Koľko času denne venuje Vaše dieťa príprave na vyučovanie?

Vyberte 1 odpoveď
9

Vypracováva si Vaše dieťa domáce úlohy v školskom klube detí?

Vyberte jednu odpoveď
10

Aký názor má vaše dieťa na prípravu a vypracovávanie domácich úloh ?

Vyberte 1 odpoveď
11

Aký typ úloh prevažuje v domácich úlohách?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
12

Kedy sa Vaše dieťa pripravuje najčastejšie do školy?

Vyberte jednu odpoveď
13

Kde sa Vaše dieťa pripravuje do školy?

Vyberte jednu odpoveď
14

Ako často pomáhate svojmu dieťaťu pri príprave do školy?

Vyberte jednu odpoveď
15

Akým spôsobom pomáhate dieťaťu pri príprave do školy?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
16

Ako sa správate počas pomoci Vášmu dieťaťu pri príprave do školy?

Vyberte jednu odpoveď
17

Pomáha Vám domáca príprava tráviť viac času s Vašim dieťaťom, viac komunikovať?

Vyberte jednu odpoveď
18

Sú úlohy, ktoré dostávajú žiaci na domácu prípravu podľa Vás adekvátne?

Vyberte jednu odpoveď
19

V čom podľa Vás pomáhajú domáce úlohy Vášmu dieťaťu?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
20

Viete, ako pomáhať dieťaťu pri domácich úlohách a príprave na vyučovanie?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
21

Akým spôsobom spolupracujete so školou?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
22

Považujete domácu prípravu a plnenie domácich úloh za nevyhnutné v jeho vzdelávaní?

Vyberte jednu odpoveď

Ďakujem za Váš čas a vyplnenie dotazníka! 😊

Zapojenie rodičov do domácej prípravy žiaka

Ďakujem za Váš čas a vyplnenie dotazníka! 😊