.

Welkom

Beste docent,

Laat ik mij kort voorstellen: mijn naam is Lamijae Talhaoui en afgelopen schooljaar heb ik een paar maanden stagegelopen op het Broeklandcollege bij Michel Schoon en Ruben Haas.

Voor mijn opleiding doe ik onderzoek naar de effectiviteit van gestructureerde onderwijsbenaderingen voor leerlingen met gedragsstoornissen. De bevindingen van dit onderzoek zullen bijdragen aan het inzicht in hoe gestructureerde leeromgevingen en gerichte strategieën kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leerresultaten en het welzijn van deze leerlingen.

Mocht u bereid zijn om deel te nemen, zou ik u willen vragen om deze enquête in te vullen. Deze bestaat uit 25 vragen, waarvan merendeels meerkeuzevragen. Alvast bedankt voor uw tijd en medewerking!

Secured
Enquête: "Effectiviteit van gestructureerde onderwijsbenaderingen voor leerlingen met gedragsstoornissen"

Belangrijke informatie voor het starten met het invullen van de vragen: leerlingen met gedragsstoornissen zijn leerlingen die consistent gedrag vertonen dat afwijkt van de norm en negatieve effecten heeft op hun leerprestaties, sociale interacties en algemeen functioneren. Deze stoornissen variëren in ernst en symptomen. Enkele veelvoorkomende gedragsstoornissen zijn: ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ODD (Oppositional Defiant Disorder), CD (Conduct Disorder), ASS (Autisme Spectrum Stoornis), angststoornissen en depressieve stoornissen

Elke stoornis heeft specifieke kenmerken die hun functioneren in de schoolomgeving kunnen beïnvloeden.

Hieronder staan een paar algemene vragen:

1

Wat is uw functie binnen het Broeklandcollege?

2

Wat zijn uw functies binnen het Broeklandcollege?

Bijvoorbeeld: docent natuurkunde en mentor
3

Hoeveel jaar ervaring in het onderwijs heeft u?

Hieronder staan vragen met betrekking tot het bewustzijnsniveau van docenten:

4

Bent u zich bewust van de aanwezigheid van leerlingen met gedragsstoornissen in uw klas?

5

Hoe zou u uw kennis over gedragsstoornissen bij leerlingen beoordelen?

6

Heeft u deelgenomen aan trainingen of workshops over gedragsstoornissen bij leerlingen?

7

Hoe nuttig vond u deze trainingen of workshops?

Hieronder staan vragen met betrekking tot de methoden of instrumenten voor identificatie:

8

Welke methode(n) gebruikt u om leerlingen met gedragsstoornissen te identificeren?

Meerdere antwoorden mogelijk
9

Aanvulling antwoord vraag 7

Indien antwoord gekozen bij vraag 7, geef aan niet van toepassing
10

Hoe effectief vindt u deze methode?

Hieronder staan vragen met betrekking tot de ervaringen ten aanzien van lesaanpassingen:

11

Past u uw lessen aan voor leerlingen met gedragsstoornissen?

12

Wat zijn uw ervaringen met het aanpassen van lessen voor deze leerlingen?

13

Welke specifieke aanpassingen past u toe in uw lessen?

Meerdere antwoorden mogelijk
14

Aanvulling vraag 13

Geef aan welke aanpassing of niet van toepassing
15

Wat zijn de grootste uitdagingen die u ervaart bij het aanpassen van lessen voor leerlingen met gedragsstoornissen?

Hieronder staan vragen met betrekking tot de communicatie en samenwerking:

16

Hoe vaak communiceert u met ondersteunend personeel over leerlingen met gedragsstoornissen?

17

Hoe vaak communiceert u met ouders/ verzorgers over leerlingen met gedragsstoornissen?

18

Hoe zou u de samenwerking tussen u, het ondersteunend personeel en de ouders/ verzorgers beoordelen?

19

Wat zijn uw ervaringen met de communicatie en samenwerking tussen u, ondersteunend personeel en ouders/ verzorgers?

Hieronder staan vragen met betrekking tot de ondersteuning en voorbereiding:

20

Hoe goed voelt u zich voorbereid om om te gaan met leerlingen met gedragsstoornissen in uw klas?

21

Welke vormen van ondersteuning heeft u nodig om beter om te gaan met de behoeften van deze leerlingen?

Meerdere antwoorden mogelijk
22

Aanvulling vraag 21

Geef aan welke andere vorm van ondersteuning of niet van toepassing
23

Welke trainingen of professionele ontwikkelingsprogramma's heeft u gevolgd met betrekking tot inclusief onderwijs en gedragsstoornissen?

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: online cursussen, trainingen binnen de school, externe workshops, etc...
24

Hoe nuttig vond u deze trainingen of professionele ontwikkelingsprogramma's?

25

Heeft u nog aanvullende opmerkingen of suggesties voor het verbeteren van de ondersteuning voor leerlingen met gedragsstoornissen?

Bedankt voor uw deelname ;)

Fijne zomervakantie!