Prieskum k problematike študentských portfólií z pedagogickej praxe

Milí študenti!

Témou mojej diplomovej práce je Portfólio ako prostriedok profesijného rozvoja budúcich učiteľov. Cieľom prieskumnej časti mojej práce je analyzovať, ako vám vedenie portfólia z pedagogickej praxe pomohlo v procese stávania sa učiteľom a hlbšie tak preniknúť do motívov a postojov k problematike študentských portfólií. Prispelo portfólio k Vášmu profesijnému rozvoju, alebo predstavovalo skôr zaťažujúcu, časovo náročnú povinnosť? Vaše názory sú pre úspešnosť môjho prieskumu veľmi dôležité, preto vopred ďakujem dobrovoľníkom, ktorí obetujú chvíľu svojho času na vyplnenie desiatich otvorených otázok týkajúcich sa vašich portfólií z pedagogickej praxe. Ďakujem za Váš čas!

Spustiť dotazník