Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník č. 4:Hodnotící dotazník pro členy Řídícího výboru a členy pracovních skupin

Sběr odpovědí byl ukončen.

Z důvodu celkového hodnocení naplňování priorit a cílů projektu MAP II Vás prosíme o Vaše zhodnocení. Vyplněním a zodpovězením následujících otázek nám pomůžete získat představu o tom, jak jsou priority a cíle projektu naplňovány. V nabídce je 10 hvězdiček, čím více hvězdiček, tím lepší hodnocení a na závěr kapitoly prostor pro vaše dílčí vyjádření či poznámky.

Děkujeme Vám za čas strávený nad tímto dotazníkem, realizační tým MAP II

1 HLAVNÍ CÍL PROJEKTU MAP II: Zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Byl tento cíl projektu doposud naplňován?
Povinná odpověď

0/10

2 I. CÍLE PROJEKTU – DÍLČÍ CÍL: 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Byl tento cíl projektu doposud naplňován?
Povinná odpověď

0/10

3 I. CÍLE PROJEKTU - DÍLČÍ CÍL: 2. Sdílené porozumění, orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání. Byl tento cíl projektu doposud naplňován?
Povinná odpověď

0/10

4 I. CÍLE PROJEKTU - DÍLČÍ CÍL: 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole. Byl tento cíl projektu doposud naplňován?
Povinná odpověď

0/10

5 I. CÍLE PROJEKTU - DÍLČÍ CÍL: 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků. Byl tento cíl projektu doposud naplňován?
Povinná odpověď

0/10

6 I. PROSTOR PRO VÁŠ KOMENTÁŘ KE SKUPINĚ OTÁZEK CÍLE PROJEKTU:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

7 II. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 1. Zlepšovat výukové možnosti na školách s pomocí všech dostupných zdrojů, zejména investicemi, zlepšováním podmínek dostupnosti, odborné vybavenosti, bezbariérovosti, dopravy, využíváním internetových možností vzdělávání, školních psychologů a kariérových poradců se zapojením dotačních příležitostí. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

8 II. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 2. S rozšiřováním inkluzivního vzdělávání zajišťovat rovné podmínky pro žáky (asistenti, kompenzační pomůcky, podpůrně programy). Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

9 II. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 3. Vzdělávat vedení škol v nových přístupech k inkluzi, internetové bezpečnosti a leadershipu. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

10 II. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 4. Zvyšovat bezpečnost škol včetně zajištění internetové bezpečnosti při přístupu na síť. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

11 II. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 5. Pestrou a zajímavou skladbou výuky přispívat k ochraně žáků před závislostí na sociálních sítích a internetu. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

12 II. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 6. Budovat a zlepšovat čtenářkou a matematickou gramotnost prací s informacemi a kritické myšlení, zejména ve vztahu k internetu a sociálním sítím. Kritické myšlení nejenom u žáků, ale i u pedagogů. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

13 II. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 7. Budovat a zlepšovat infrastrukturu vzdělávacích organizací včetně zázemí pro sport a volnočasové aktivity. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

14 II. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 8. Podporovat pohybovou gramotnost, tělesnou kondici a zdravý životní styl. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

15 II. PROSTOR PRO VÁŠ KOMENTÁŘ KE SKUPINĚ OTÁZEK PRIORITY PROJEKTU:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

16 III. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 1. Motivovat jednotlivé žáky s využitím jejich jedinečných talentů a vést je k jejich individuálnímu rozvíjení a přebírání odpovědnosti za vlastní vzdělávání. Dávat větší důraz na popisné způsoby hodnocení oproti známkování. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

17 III. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 2. Podporovat a respektovat (v různých směrech) talentované žáky a povzbuzovat je k rozvoji jejich talentů. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

18 III. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 3. V jazykové výuce dávat důraz na komunikace, bezprostřední projev a praktické užívání jazyka (dramatická výchova, hraní rolí). Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

19 III. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 4. Učit žáky JAK se učit. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

20 III. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 5. Podporovat proces celoživotního učení s využíváním mimoškolních a zájmových vzdělávacích aktivit ve všech formách a ve spolupráci se všemi vzdělávacími subjekty. Byla tato priorita projektu doposud naplňována? Zavádět a podporovat interaktivní a týmové metody ve výuce i s využíváním internetu. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

21 III. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 6. Využívat možnosti internetu ve vzdělávání nejenom ve třídách, ale i při zadávání domácích prací žáků. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

22 III. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 7. Vytvářet podmínky a stimulovat budování sociálních kapitálu mezi žáky ve třídě a ve škole (akceptování různosti, jedinečnosti, hendikepů - ,,každý máme nějaká hendikep, i když není vidět“). Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

23 III. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 8. Vzdělávat pedagogy a rodiče (ne pouze informovat) v nových přístupech a metodách a způsobech motivace žáků a nezbytnosti celoživotního vzdělávání. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

24 III. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 9. Podporovat environmentální vzdělávání, osvětu a poradenství (,,děti v přírodě,“,,vztah k místu,“ ,,vztah k přírodě“). Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

25 III. PROSTOR PRO VÁŠ KOMENTÁŘ KE SKUPINĚ OTÁZEK INOVATIVNÍ METODY:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

26 IV. PRIORITA – „OTEVŘENÉ“ ŠKOLY: 1. Vytvářet otevřené pozitivní vztahy a budovat partnerství mezi školou a všemi součástmi místní komunity. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

27 IV. PRIORITA – „OTEVŘENÉ“ ŠKOLY: 2. Prostřednictvím praktických aktivit a s využitím pozitivních příkladů vychovávat žáky k sociální a mezigenerační odpovědnosti, zvyšování sociálního kapitálu v komunitě, ke vnímání důležitosti veřejného prostoru a k péči o něj. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

28 IV. PRIORITA – „OTEVŘENÉ“ ŠKOLY: 3. Spoluzakládat komunitní školy pro celoživotní učení všech v komunitě a vytvářet pro celoživotní učení podmínky. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

29 IV. PRIORITA – „OTEVŘENÉ“ ŠKOLY: 4. Ve spolupráci se žáky vytvářet programy a výukové prostředky pro podporu a zvyšování místní identity, sounáležitosti s místem a společenstvím v němž žijí. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

30 IV. PRIORITA – „OTEVŘENÉ“ ŠKOLY: 5. Sdílet v rámci projektů spolupráce dobrou praxi s ostatními školami v rámci regionu, meziregionálně i mezinárodně. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

31 IV. PRIORITA – „OTEVŘENÉ“ ŠKOLY: 6. Rozvíjet a podporovat mezi školami spolupráce a propagaci. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Povinná odpověď

0/10

32 IV. PROSTOR PRO VÁŠ KOMENTÁŘ K TÉTO SKUPINĚ OTÁZEK OTEVŘENÉ ŠKOLY:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

33 OTÁZKA NA ZÁVĚR - MÁTE NĚJAKÁ DOPORUČENÍ PRO REALIZAČNÍ TÝM OHLEDNĚ DALŠÍHO POSTUPU PŘI REALIZACI AKTIVIT, EVALUACI PROJEKTU NEBO NÁMĚTY NA JINÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ? DĚKUJEME.
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků