.

Kluczowe kompetencje na stanowisku leśniczego

Szanowni Państwo!

Jestem studentem ӀӀ roku studiów stacjonarnych ӀӀ stopnia na kierunku leśnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki posłużą mi do napisania pracy magisterskiej. Moja praca ma charakter pracy badawczej i opiera się na badaniach ankietowych. Przedmiotem badań jest ocena kluczowych kompetencji na stanowisku leśniczego.

Udział w badaniach jest anonimowy i dobrowolny, a wyniki prowadzonych badań zostaną wykorzystywane wyłącznie w celach naukowych.

Zabezpieczony
1

Proszę podać swoją płeć:

2

Proszę podać swój wiek (ukończone lata):

3

Pani/Pana ukończone wykształcenie jest na poziomie (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź):

4

Pani/Pana dodatkowe kwalifikacje (proszę wymienić trzy istotne)

5

Pani/Pana staż pracy ogółem wynosi (proszę o podanie ukończonych lat, ewentualnie miesięcy):

6

Pani/Pana staż pracy w sektorze leśnym wynosi (proszę o podanie ukończonych lat, ewentualnie miesięcy):

7

Pani/Pana staż pracy w obecnym nadleśnictwie wynosi (proszę o podanie ukończonych lat, ewentualnie miesięcy):

8

Pani/Pana staż pracy na obecnie zajmowanym stanowisku wynosi (proszę o podanie ukończonych lat, ewentualnie miesięcy):

9

Koncentruję się na dążeniu do celu, dopóki nie zostanie on osiągnięty

10

Formułuję własne zdania, także wtedy, gdy nie ma ku temu klimatu

11

Mam świadomość swojej wartości, pewności siebie

12

Uważam, że porażka daje możliwość rozpoczęcia działania na nowo w sposób lepiej przemyślany

13

Chętnie się uczę, doskonalę swoje umiejętności

14

Mam aspiracje do zdobywania wiedzy ze względu na jej pragmatyczny charakter

15

Pobudzam, zachęcam pracowników do działania

16

Swoje działania opieram na wzajemnej życzliwości i szacunku wobec ludzi, słucham ich, nie ukrywam swoich myśli i uczuć

17

Zacięcie i stanowczo robię to, co chcę robić, wbrew wszelkim przeciwnościom

18

Podejmując się działania, koncentruję się na sukcesie

19

Akceptuję ludzi takimi, jacy są, mam szacunek dla inności, nie różnicuję ich ze względu na poglądy, wiek, płeć, kolor skóry, wykształcenie

20

Neguję to, co inni uważają za niezmienne

21

Poszukuję optymalnych sposobów rozwiązania problemów, wykonywania zadań i wdrażam je

22

Przyjmuję działania nowe, nierutynowe i pionierskie i podejmuję się ich

23

Chętnie współpracuję i wymieniam się doświadczeniami z ludźmi zaangażowanymi zawodowo w innych nadleśnictwach

24

Inicjuję i utrzymuję dobre relacje z otoczeniem mojej firmy (klientami, dostawcami, konkurentami, mediami, społecznością lokalną itp..)

25

Mam na celu dobro społeczne (życzliwość wobec innych ludzi, w tym podwładnych, konkurentów)

26

Potrafię radzić sobie w trudnych sytuacjach, pracując pod presją czasu

27

Posiadam zdolność do obiektywnej, krytycznej oceny samego siebie

28

Jeśli jest coś, czego nie potrafię zrobić lepiej niż współpracownicy, angażuję do wykonania tej pracy pracowników, którzy zrobią to lepiej niż ja

29

Solidnie wykonuję powierzone mi obowiązki i biorę pod uwagę możliwe skutki swojego postępowania dla nadleśnictwa

30

Wymagania stawiane mi przez nadleśnictwo nie przerastają moich możliwości, mam inklinację do podejmowania ryzyka

31

Ciągle doskonalę siebie i współpracowników poprzez "słuchanie" otoczenia

32

Moim przyjacielem jest ten, kto pozwala mi wydobyć z siebie co najlepsze

33

Koncentruję siły i środki na wybranym celu, zadaniu

34

Uważam, że sukces firmy jest w ludziach

35

Dążę do doskonałości

36

Chętnie podejmuję decyzje, nie obawiam się odpowiedzialności

37

Koncentruję się na celach, swoje pracę organizuję według własnych priorytetów i nie marnuję czasu na sprawy poboczne

38

Potrafię tworzyć i wdrażać nowe rozwiązania

39

Potrafię tworzyć obrazy, modele, schematy, umiem wyobrazić sobie wynik działań przed podjęciem jego realizacji

40

Analizuję swoje słabe punkty, staram się naprawić błędy, przyznaję się do nich

41

Analizuję zasoby przedsiębiorstwa i jego otoczenie

42

Właściwie podejmuję decyzje kadrowe, znam się na ludziach

43

Tak oddziałuję na pracowników, aby ich działania zmierzały do realizacji celów

44

Rozumiem potrzeby innych i stawiam się w ich sytuacji

45

Trafnie diagnozuję emocje panujące w zespole

46

Rozpatruję zadania, problemy z różnych stron, sprawdzam i analizuję każdy element osobno

47

Potrafię łączyć wiele różnych zdarzeń w całość, umiem widzieć obraz sytuacji kompleksowo

48

Myślę przyszłościowo, przewiduję przyszłe zjawiska lub zdarzenia, pytam, co dalej

49

Uważam, że komunikacja jest kluczem do sukcesu z otoczeniem i poświęcam wiele czasu na rozwijanie dobrych relacji

50

Analizuję przesłanki kulturowe, jestem wyrozumiały do przekonań odmiennych od moich

51

Buduję solidną i dobrą reputację przedsiębiorstwa poprzez rozwój pozytywnych relacji międzyludzkich

52

Pozyskuję i racjonalnie rozmieszczam zasoby (ludzkie, kapitałowe, naturalne informacyjne itp.) niezbędne do wykonania planu

53

Właściwie ustalam zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy

54

Moje i cudze błędy dodają mi pewności siebie i mobilizują mnie do nauki rozwiązywania konfliktów oraz problemów

55

Dysponuję wiedzą i potrafię ją wykorzystać w zarządzaniu finansami

56

Wiedzę, którą posiadam, wykorzystuję w praktycznym działaniu

57

Szybko i łatwo wymieniam informacje

58

Posiadam umiejętności w zakresie obsługi technologii informacyjnych i komunikacyjnych

59

Rozpoznaję trendy rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych

60

Szukam pozytywnych stron spotkań z ludźmi, a ich zdanie pozwala mi spojrzeć na sytuację z innej strony

61

Dysponuję praktyczną wiedzą, jak pozyskiwać fundusze z zewnątrz firmy

62

Sprawdzam zgodność wyników z planem i podejmuję ewentualną interwencję

63

Proszę rozdzielić 10 punktów pomiędzy nie więcej niż 5 stwierdzeń, w zależności od stopnia, w jakim dany czynnik z wnętrza organizacji według Pani/Pana wpłynął (lub wpływa) na zmianę Pani/Pana postawy i/lub umiejętności i/lub doświadczenia i/lub wykształcenia Oferta edukacyjna w przedsiębiorstwie Rozwój firmy Zmiana bezpośredniego przełożonego Zmiana kondycji finansowej organizacji Zmiana stanowiska pracy Inne (jakie?)

64

Przedsiębiorstwo, w którym Pani/Pan pracuje, zatrudnia ………… leśniczych (proszę podać ilość osób).