Profil dobrovoľníka

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.


V zmysle ustanovení, Nariadenia EP A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), vyjadrujem slobodný, informovaný a jednoznačný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov Farskou charitou Dúbravka. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete výhradne pre aktivity Farskej charity Dúbravka. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať, prostredníctvom zaslania mailu na adresu: charitadubravka@gmail.com

Spustiť dotazník