.

Hodnotenie obhajoby dizertačnej práce Mgr. Dominiky Petríkovej


Zabezpečené
Hodnotenie
1

Súhlasíte s tým, že obhajoba bola úspešná a študentka splnila všetky podmienky na udelenie titulu "philosophiae doctor"?