.

Enkät om erfarenheter från förarmiljön och ergonomi

Syftet med denna enkät är att samla in erfarenheter från delar av arbetet i förarmiljön som ej kunnat utvärderats tidigare.

För att kunna bibehålla samt utveckla god förarmiljö är det viktigt att hitta källan till eventuella avvikelser och brister. Det är därför viktigt att du svarar så precist som möjligt, samt att du svarar utifrån dina egna, personliga upplevelser.

Enkäten är anonym och i sammanställning av resultat kommer svaren inte kunna härledas till dig som person.

Vid frågor gällande enkäten, vg. kontakta dirk.vogt@stadlerrail.com eller pontus.alm@safetec.se

Säkrad

Inledande frågor

1

Hur lång är du?

2

Hur mycket erfarenhet har du av att köra X15?

Störande ljus – bländning i förarhytt

Störande ljus från bländning kan komma från solljus, extern fast belysning,

strålkastare från mötande tåg, intern belysning ombord.

3

Upplever du att bländande ljus förekommer i förarhytten på X15p?

4

Har du upplevt att bländning stört din förmåga att se information i hytten (ex. skärmar, indikeringslampor, etc.)?

5

I vilken arbetsställning upplever du störande bländning? (flera svar möjliga)

6

Vad upplever du är källan till bländande ljus? (flera svar möjliga)

Välj ett eller flera svar
7

Har du upplevt att bländning stört din förmåga att uppfatta information utanför hytten (ex. signaler)?

8

I vilken arbetsställning upplevde du störande bländning? (flera svar möjliga)

9

Vad upplever du är källan till bländande? (flera svar möjliga)

Välj ett eller flera svar
10

Brukar du använda rullgardinerna för att hantera bländande ljus?

11

Om Aldrig eller Sällan ovan, förklara varför:

12

Hjälper rullgardinerna tillräckligt så att du ser information från displayer/knappar?

13

Upplever du att rullgardinerna i hytten generellt stoppar bländande ljus på ett tillfredsställande sätt?

14

Om Nej ovan, vad bedömer du är anledningen till att gardinerna inte stoppar bländande ljus?

Välj ett eller flera svar
15

Fritext, beskriv gärna mer utförligt:

16

När upplever du störst problem med bländning från solljus?

17

Är det en särskild plats (platser utefter linjen) där du upplever besvärande bländning särskilt ofta?

18

Anser du att informationen på displayer i förarhytten är läsbar, oavsett ljusförhållande?

Störande ljus – reflektioner i förarhytt

Störande reflekterande ljus (studsande) kan komma från solljus, extern fast

belysning, strålkastare från mötande tåg, intern belysning ombord,

19

Upplever du att reflektioner ljus förekommer i förarhytten på X15p?

20

Har du upplevt att reflektioner stört din förmåga att se information i hytten (ex. skärmar, indikeringslampor, etc.)?

21

I vilken arbetsställning upplever du störande reflektioner? (flera svar möjliga)

22

Vad upplever du är källan till reflekterande ljus? (flera svar möjliga)

Välj ett eller flera svar
23

Har du upplevt att reflektioner stört din förmåga att uppfatta information utanför hytten (ex. signaler)?

Välj ett svar
24

I vilken arbetsställning upplevde du störande reflektioner? (flera svar möjliga)

25

Vad upplever du är källan till reflekterat ljus? (flera svar möjliga)

Välj ett eller flera svar
26

Brukar du använda rullgardinerna för att hantera reflekterande ljus?

27

Upplever du att rullgardinerna i hytten generellt stoppar reflekterande ljus på ett tillfredsställande sätt?

28

Om Nej ovan, vad bedömer du är anledningen till att gardinerna inte stoppar reflekterande ljus?

Välj ett eller flera svar
29

När upplever du störst problem med reflekterande från solljus?

30

Är det en särskild plats (platser utefter linjen) där du upplever besvärande reflektion särskilt ofta?

31

Om Ja ovan, ange plats/platser/situation:

32

Anser du att informationen på displayer i förarhytten är läsbar, oavsett ljusförhållande?

Erfarenheter från samspel av fordonsbroms och ATC

33

Anser du att samspelet mellan fordonets broms och ATC fungerar bra?

34

Vilka typer av störningar upplever du har uppstått som en effekt av samspelet mellan fordonets broms och ATC?

Välj ett eller flera svar
35

Vid genomförande av bromstest, skulle du vara hjälpt av att få information om bromsverkans förmåga i procent?

36

Om Nej eller Till viss del ovan, vad skulle du (mera) behöva för systemstöd/information som stöd i att avgöra bromsverkan?

Övrigt

37

Finns det något annat, gällande arbetet i förarmiljön, som du vill framföra?