UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Badanie opinii mieszkańców na temat publicznych usług mieszkaniowych w Mławie

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

prosimy o poświęcenie kilku minut na udzielenie odpowiedzi i wypełnienie kwestionariusza badania opinii na temat publicznych usług mieszkaniowych w Mławie. Celem badania jest poznanie ogólnych opinii i oceny usług mieszkaniowych dostarczanych przez samorząd lokalny mieszkańcom Mławy.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety, co pomoże w przeprowadzeniu ewaluacji jakości usług oferowanych przez miasto Mława i w przyszłości przyczyni się do podniesienia ich jakości. Ankieta jest anonimowa.

Zapraszamy do udziału w ankiecie!

Czy uważa Pani/Pan, że dostępność oraz jakość publicznych usług mieszkaniowych w Mławie (tj. mieszkań komunalnych, w tym socjalnych oraz mieszkań czynszowych budowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego) jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój miasta?
Wymagana odpowiedź

Jaka jest Pani/Pana opinia na temat publicznych usług mieszkaniowych dostarczanych w Mławie przez samorząd miasta? Proszę zaznaczyć tę odpowiedź, która jest najbliższa Pani/Pana opinii:
Wymagana odpowiedź

Jak na pięciostopniowej skali ocenia Pani/Pan stopień zaspokajania mieszkaniowych potrzeb mieszkańców miasta Mława przez samorząd miasta Mława pod względem dostępności gminnych mieszkań na wynajem (komunalnych, w tym również socjalnych) oraz mieszkań w budynkach TBS?
Wymagana odpowiedź

Jak na pięciostopniowej skali ocenia Pani/Pan stopień zaspokajania mieszkaniowych potrzeb mieszkańców miasta Mława przez samorząd miasta Mława, pod względem jakości wynajmowanych mieszkań komunalnych? Proszę uwzględnić, że na jakość mieszkania składają się: wielkość, stan techniczny, wyposażenie i lokalizacja.
Wymagana odpowiedź

Czy mieszka Pani/Pan w lokalu stanowiącym cześć publicznego zasobu mieszkaniowego Mławy ( tj. w mieszkaniu komunalnym / mieszkaniu socjalnym / mieszkaniu TBS)?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli na poprzednie pytanie odpowiedziała Pani/ odpowiedział Pan twierdząco, proszę o wyrażenie opinii na temat jakości usług zarządzania i administrowania lokalem (budynkiem), poprzez wybranie na pięciostopniowej skali odpowiedniej oceny dla każdego z aspektów:

zdecydowanie dobrze
raczej dobrze
nie mam zdania
raczej źle
zdecydowanie źle
Szybkość reagowania na zgłaszane usterki
Obsługa administracyjna
Przejrzystość i zrozumiałość rozliczeń
Komunikacja z mieszkańcami (w tym poprzez stronę internetową)
Utrzymanie czystości w budynku
Dbałość o otoczenie/podwórze
Aktywność remontowa
Uspołecznienie planowanych działań (konsultacje społeczne, sondaże)
Wsparcie dla inicjatyw mieszkańców
Zaangażowanie w rozwiązywanie konfliktów

Jak ocenia Pani/Pan atrakcyjność mieszkaniową (osiedleńczą) Mławy?
Wymagana odpowiedź

Czy w Pani/Pana opinii dostępność lub jakość publicznych usług mieszkaniowych w Mławie jest czynnikiem wpływającym na odpływ młodych mieszkańców do innych miast?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pani/ Pan swoje warunki mieszkaniowe?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Czy jest Pani/Pan zawodowo związana/związany z zagadnieniami mieszkalnictwa (budownictwo, zarządzanie, administrowanie itp.)?
Wymagana odpowiedź

Dziękujemy bardzo za udzielenie odpowiedzi. Zaproś znajomych do udziału w badaniu - po prawej stronie arkusza umieściliśmy przyciski do mediów społecznościowych. Na koniec uprzejmie prosimy o wskazanie grupy wiekowej do której Pani/Pan należy:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków