Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu, którego celem jest zdiagnozowanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na pograniczu. Istotą badania jest również pozyskanie Państwa opinii o interakcjach polsko-niemieckich w obszarze bezpieczeństwa.

Ankieta jest częścią zadania badawczego realizowanego przez przedstawicieli Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Kwestionariusz skierowany jest do osób, które ukończyły 15 rok życia. Wyniki badań służyć będą wyłącznie celom naukowym. Badanie ma charakter anonimowy, a udział w nim jest dobrowolny. Dziękujemy za udział w badaniu.

1 Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie w miejscu zamieszkania (miasto)?
Wymagana odpowiedź

2 Czy obecnie czuje się Pan(i) bardziej czy mniej bezpiecznie niż rok temu?
Wymagana odpowiedź

3 Jak często wychodzi Pan(i) ze swojego domu po zmroku?
Wymagana odpowiedź

4 Na czym głównie opiera Pan(i) swoją ocenę stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania?
Wymagana odpowiedź

5 Czy Pani(a) zdaniem, uchodźcy są źródłem zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenach przygranicznych?
Wymagana odpowiedź

6 Proszę wskazać główne problemy/zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania (miasto)? (max. 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

7 Proszę wskazać miejsca, które Pani(a) zdaniem są najmniej bezpieczne w okolicy? (max. 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

8 Jakie czynniki według Pani(a) wpływają na poprawę poczucia bezpieczeństwa? (max. 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

9 Czy obawia się Pan(i), że może Pan(i) stać się ofiarą przestępstwa?
Wymagana odpowiedź

10 Jak ocenia Pan(i) stosunki mieszkańców z Polski i Niemiec na terenach przygranicznych?
Wymagana odpowiedź

11 Jakie według Pani(a) są główne przyczyny przestępczości w mieście? (max. 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

12 Czy bliskość granicy polsko-niemieckiej wpływa na Pani(a) poczucie bezpieczeństwa?
Wymagana odpowiedź

13 Czy Pani(a) zdaniem, otwarcie granicy spowodowało nasilenie zagrożeń w regionie przygranicznym?
Wymagana odpowiedź

14 Jak ocenia Pan(i), po której stronie granicy popełnianych jest więcej przestępstw?
Wymagana odpowiedź

15 Czy Pani(a) zdaniem, powinna zostać przywrócona kontrola na granicy polsko-niemieckiej w obliczu współczesnych zagrożeń (m.in. terroryzm, kryzys migracyjny)?
Wymagana odpowiedź

16 Jak ocenia Pan(i) pracę Policji w swoim miejscu zamieszkania? (Proszę ocenić w skali od 1 do 5; gdzie: 5-oznacza najwyższą ocenę, 1- najniższą ocenę)
Wymagana odpowiedź

1
Jest odpowiednio przygotowana do wykonywania swoich zadań
1
Posiada wystarczające siły i środki
1
Jest chętna do pomocy mieszkańcom i współpracuje ze społeczeństwem
1
Szybko podejmuje interwencje na telefoniczne wezwanie
1
Działa skutecznie
1
Współpracuje z niemiecką policją w celu poprawy bezpieczeństwa na pograniczu
1

17 Jak często zauważa Pan(i) w sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania patrole policji?
Wymagana odpowiedź

18 Jakie formy współpracy polskich i niemieckich funkcjonariuszy Policji zauważa Pan(i) na terenach przygranicznych? (max. 2 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Metryczka

19 Płeć
Wymagana odpowiedź

20 Proszę podać swój wiek
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

21 Od kiedy mieszka Pan(i) w mieście?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

22 Obywatelstwo
Wymagana odpowiedź

23 Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

24 Zawód
Wymagana odpowiedź