"Mamy moc - warsztaty dla matki z córką" 14.11.2020 w ramach projektu "Wichura komunikacji na Mokotowie" który jest współfinansowany przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy

Spotkania są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Przed zapisaniem się na zajęcia prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i klauzulą informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zapraszamy Mamy z córkami w wieku 11-15 lat..

Będziemy wzmacniać relacje i miło wspólnie spędzimy czas.

Termin:

14 listopada godz. 10.00-14.00

Zajęcia będą odbywać się ONLINE na platformie zoom

Jeśli zmienią się zalecenia GIS, spotkania odbędą się online.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji wychowawczych i społecznych członków rodzin pochodzących ze środowisk związanych z problemem alkoholowym i/lub przemocą w rodzinie. Celem zadania jest także wsparcie osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i/lub przemocą w rodzinie, podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych, podnoszenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w rodzinie. Dodatkowym celem będzie wsparcie dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym w pełnieniu podstawowych ról życiowych.

Główna grupa docelowa: rodziny (rodzice/opiekunowie prawni i ich dzieci) zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby dorosłe z rodzin z problemem alkoholowym.

  1. Organizatorem zajęć jest Studio Psychologii Zdrowia, z siedzibą przy ul. Zachodniej 5 w Pruszkowie zwana dalej Fundacją
  2. Zajęcia skierowane są do mieszkańców Warszawy, w szczególności mieszkańców Mokotowa i osoby związane z dzielnicą Mokotów(te osoby mają pierwszeństwo w rekrutacji). Udział w nich jest bezpłatny.
  3. W sytuacji, gdy Uczestnik chce zrezygnować z udziału w Wydarzeniu, to prosimy jak powiadomić o tym wysyłając maila na adres wichurakomunikacji@gmail.com
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia lub odwołania Wydarzenia w przypadku siły wyższej. W takiej sytuacji powiadomi o tym Uczestników mailowo, sms-em lub telefonicznie.
  5. Zapisując się na zajęciach zastanów się, czy w godzinach ich trwania możesz w nich uczestniczyć. Oczywiście w trakcie zajęć będą przerwy :)
  6. Zadbaj proszę o dostęp do sprzętu z mikrofonem. Jeśli masz taką możliwość, to także z działającą kamerą. Widząc się wzajemnie będziemy się czuć bardziej komfortowo :-)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych Studio Psychologii Zdrowia, z siedzibą przy ul. Zachodnia 5 w Pruszkowie, NIP 123 119 49 21

2. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć w ramach projektu "Wichura komunikacji na Mokotowie"– (przetwarzane dane to: imię i nazwisko uczestnika, adres email, miasto, dzielnica, informacja o byciu rodzicem/opiekunem).

3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, podają je Państwo w formularzu poniżej. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich posiadania nie jesteśmy w stanie przeprowadzić rekrutacji i zaprosić Państwo na zajęcia.

4. Państwa dane mogą być przekazywane innym odbiorcom – w sytuacji, gdy projekt realizowany jest w oparciu o dotację, to listy obecności z Wydarzeń przekazywane są Grantodawcy (Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy), w celu rozliczenia projektu. Państwa dane, na listach obecności z zajęć widzą też osoby z nami współpracujące – prowadzące Wydarzenia. Podpisali oni z nami odpowiednie klauzule, które zobowiązują ich do odpowiedniego przechowywania Państwa danych i zachowania ich w poufności.

5. Postawą prawną przetwarzania danych, zgodnie z RODO, jest: możliwość wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć – art. 6, ust. 1 lit. b oraz, w przypadku zajęć organizowanych w oparciu o dotacje – art. 6, ust. 1 lit. f – konieczność rozliczenia projektu.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu ustania działania i wygaśnięcia podstawy prawnej związanej z realizacją działania "Wichura komunikacji na Mokotowie" (projekt dotowany - obowiązek przechowywania dokumentacji przez 5 lat od zakończenia roku, w którym projekt był realizowany.)

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/

9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji prosimy o wysyłanie pytania na adres e-mail: wichurakomunikacji@gmail.com

11. Dane zostaną przekazane do Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców aby spełnić warunki GIS.

12. Przed wejściem na zajęcia istnieje konieczność wypełnienia ankiety dotyczącej stanu zdrowia.

Rozpocznij ankietę teraz