.

Využívanie anglicizmov v slovenskom jazyku

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aký je váš vek?

Vyberte jednu odpoveď
2

Aké je vaše pohlavie?

Vyberte jednu odpoveď
3

Aký je váš sociálny status?

Vyberte jednu odpoveď
4

Poznáte termín anglicizmy?

Vyberte jednu odpoveď
5

Ako často používate anglicizmy v bežnej komunikácii?

Vyberte jednu odpoveď
6

Aké anglicizmy používate najčastejšie? Uveďte príklad:

7

Ako často zaznamenávate používanie anglicizmov v slovenských médiách?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
8

Myslíte si, že slovenské médiá používajú anglicizmy správne a zrozumiteľne?

Vyberte jednu odpoveď
9

Ktoré slovenské médiá podľa vás najviac používajú anglicizmy? Uveďte príklad:

Média ako, rozhlasové, televízne stanice a online periodiká;
10

Ako vnímate používanie anglicizmov v médiách?

Vyberte jednu odpoveď
11

Myslíte si, že anglicizmy obohacujú slovenský jazyk alebo ho poškodzujú?

Vyberte jednu odpoveď