.

Katarakta

Vážená kolegyňa, kolega,

Obdržali ste dotazník, ktorý je súčasťou mojej záverečnej práce. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s kataraktou.

Touto cestou Vás chcem poprosiť o jeho vyplnenie. Vopred Vás ubezpečujem, že dotazník je anonymný a získané informácie budú použité výhradne pre študijné účely mojej práce.

Za ochotu, spoluprácu a Váš čas Vám vopred ďakujem.

Bc. Marianna Migačová Šimcová, študentka

Zabezpečené
Dotazník
1

Prosím uveďte, v akom type zariadenia pracujete?

Vyberte jednu odpoveď
2

Ste sestrou na:

Vyberte jednu odpoveď
3

Dĺžka vašej odbornej praxe

4

Zúčastňujete sa sústavného vzdelávania a získavania nových vedomostí a poznatkov?

Vyberte jednu odpoveď
5

Čo uprednostňuje pri vašom sústavnom vzdelávaní?

Vyberte jednu odpoveď
6

Disponuje Vaše pracovisko dostupným ošetrovateľským štandardom starostlivosti o pacienta s kataraktou?

Vyberte jednu odpoveď
7

Máte dostatok vedomostí o ochorení katarakta?

Vyberte jednu odpoveď
8

Narastá u vás počet diagnostikovaných katarákt u pacientov v posledných rokoch vašej praxe?

Vyberte jednu odpoveď
9

S čím najčastejšie súvisí ochorenie katarakta?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
10

Najčastejšie v ktorom veku sa objavujú prvé príznaky ochorenia u vašich pacientov?

Vyberte jednu odpoveď
11

S akými príznakmi pacienti prichádzajú na očné vyšetrenie? Zakrúžkujte viacero odpovedí

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
12

Z uvedených možností čo využívate pri prvom očnom vyšetrení u  pacienta s kataraktou?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
13

Aká je optimálna hodnota vnútroočného tlaku u pacienta s kataraktou?

Vyberte jednu odpoveď
14

Ktorým pacientom je odporúčaná operačná liečba katarakty?

Vyberte jednu odpoveď
15

Využívate formu edukácie u konkrétneho pacienta?

Vyberte jednu odpoveď
16

Podľa toho kde pracujete v  ktorej fáze edukujete konkrétneho pacienta?

Vyberte jednu odpoveď
17

Zapájate do edukačného procesu procesu aj rodinných príslušníkov, zvlášť u dôchodcov?

Vyberte jednu odpoveď
18

Čo využívate pri edukácii konkrétneho pacienta, resp. rodinného príslušníka?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
19

Ak pracujete v ambulantnej sfére, ako prebieha predoperačná fáza u konkrétneho pacienta?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
20

Ak pracujete na jednodňovej očnej chirurgii, v čom spočíva intraoperačná príprava u pacienta?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
21

V krátkodobej predoperačnej príprave o čom edukujete konkrétneho pacienta?

Vyberte jednu odpoveď
22

Čo všetko zahŕňa pooperačná starostlivosť u konkrétneho pacienta?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
23

Počas vašej praxe s akou najčastejšou pooperačnou komplikáciou ste sa stretli? Prosím uveďte:

24

Z vašej praxe aká je spätná väzba od pacientov z hľadiska kvality?

Vyberte jednu odpoveď
25

Ako by ste zefektívnili starostlivosť o pacientov s takýmto typom ochorenia vo svojej praxi?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
Dotazník

Demografické údaje

26

Pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
27

Vek

28

Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
29

V prípade dosiahnutej špecializácie, uveďte odbor