Strategický dokument obce VINAŘE a VINICE

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo obce v současné době zpracovává Program rozvoje obce, ve kterém chce stanovit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové záměry na nejbližší roky. Vytvoření Programu rozvoje obce umožní efektivně využít finanční prostředky a je podkladem při získávání dotací na uskutečnění rozvojových záměrů.

Považuji za velmi důležité využít Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být. Žádám Vás proto o vyplnění přiloženého dotazníku. Vámi poskytnuté údaje budou vyhodnoceny, projednány na veřejném zasedání a poslouží jako podklad pro zpracování Programu rozvoje obce.

Dotazník prosím odevzdejte do poštovní schránky na Obecním úřadě.

V případě poškození dotazníku si lze nový vyžádat na OÚ nebo vytisknout z webových stránek obce.

  • www.vinare.cz/rubrika/strategicky-plan-rozvoje-obce/

Dotazník lze zpracovat i elektronicky na Vašem počítači na adrese

Děkuji Vám za spolupráci.

Josef Brom

starosta obce

1 Jste?
Povinná odpověď

2 Váš věk?
Povinná odpověď

3 Vaše vzdělání?
Povinná odpověď

4 Sociální postavení?

5 Kde bydlíte?

6 Typ Vaší domácnosti?

7 Váš vztah k obci?

8 Mezilidské vztahy v obci považujete za?

9 Co se Vám v naší obci nejvíce líbí?(zatrhněte maximálně 3 možnosti)

10 Co naopak považujete za hlavní problémy obce? (zatrhněte maximálně 5 možnosti)

11 Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?

Zbývá 1500 znaků

12 Kde sledujete informace o dění v obci?

13 Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

14 Jste spokojen/a s technickou infrastrukturou obce? (kanalizace, vodovod elektřina atd.)

15 Představte si, že můžete požádat o dotaci finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?(zatrhněte maximálně 3 možnosti)

16 Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?(zatrhněte maximálně 3 možnosti)

17 Souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím tvrzením (zakroužkujte ANO / NE)

ANO
NE
Nevím
Využíváte pevnou telefonní linku?
Máte zájem o komplexní pozemkové úpravy?
Souhlasili byste s tzv. smsrozhlasem? (info z OÚ probíhá pomocí sms zprávy)
Souhlasíte se zákazem pálení zahradního odpadu? (větve, listí)
Máte zájem o zavedení nedělního klidu? (zákaz hluku-sekání,řezání atd.)
Měl by být v obci zakázán podomní prodej a nabízení služeb (dům od domu)?
Máte zájem o větší počet nádob na tříděný odpad v dostupné vzdálenosti?
Má obec hradit odvoz jedné BIO nádoby za jednu nemovitost z rozpočtu obce?
Máte zájem o větší počet BIO popelnic ke každému domu za poplatek?
Máte zájem obnovit činnost místní knihovny?

18 Jaké nové využití budovy školy by podle Vašeho názoru mohlo být?

Zbývá 1500 znaků

19 Která místní komunikace je podle Vašeho názoru nejhorší a mělo by se začít co nejdříve s opravou?

Zbývá 1500 znaků

20 Je dostačující svícení do 23:00 a ráno od 4:00 do svítání?

21 Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek ( známkujte jako ve škole)

Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Velmi nespokojen
Je mi to lhostejné
Rozvoj obce
Dostupnost školství
Dostupnost zdravotnictví
Veřejná doprava
Kulturně společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče obce o své prostředí
Podmínky pro podnikání
Informovanost o dění v obci
Činnost zastupitelstva

22 Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Zbývá 1500 znaků

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku !

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte 28.3. 2018 do poštovní schránky na obecním úřadě Vinaře