Dotazník učebných štýlov- LSI IIA

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Pokyny na vyplnenie dotazníka: Predkladám Vám „Dotazník na zistenie učebných štýlov pre žiakov základných a stredných škôl“, ktorého cieľom je zistiť Váš preferovaný učebný štýl. Dotazník obsahuje 12 otázok. V každej otázke sú ponúkané štyri varianty odpovede A, B, C, D. Pozorne si prečítajte znenie otázok. Bodmi 1 až 4 označte každý z týchto variantov podľa toho, ako vyhovujú Vášmu spôsobu učenia sa. 4 body priraďte variantu, ktorý najvýstižnejšie charakterizuje spôsob učenia, ktorý najviac preferujete; 3 body priraďte variantu, ktorý pomerne výstižne opisuje Váš spôsob učenia sa (nachádza sa na druhom mieste v preferencii ponúkaných spôsobov učenia sa); 2 body priraďte variantu, ktorý málo vystihuje Váš spôsob učenia sa (nachádza sa na treťom mieste v preferencii ponúkaných spôsobov učenia sa); 1 bodom označte ten variant, ktorý takmer nevystihuje Váš spôsob učenia sa. Pri každom variante (A, B, C, D) zvoľ

Spustiť dotazník