.

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz współpraca z pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami.

Proszę o wypełnienie ankiety, która pomoże lepiej poznać potrzeby nauczycieli w zakresie organizowania i planowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zaplanować działania wspierające na kolejny rok szkolny 2024/2025. 

Zabezpieczony
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz współpraca z pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami
1

Czy udzielane wsparcie ze strony specjalistów jest dla Państwa wystarczające?

2

Czy uczestniczyli Państwo w proponowanych przez specjalistów szkoleniach/ webinariach ?

Jeśli tak, to jakich ?
3

Czy proponowane szkolenia/ webinaria były przydatne?

4

Jakie tematy szkoleń z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej byłyby dla Państwa przydatne w roku szkolnym 2024/ 2025 ?

5

Czy prowadzone wśród dzieci działania z zakresu szerzenia świadomości o niepełnosprawności są według Państwa wystarczające ?

6

Jakie działania dodatkowe wg Państwa byłyby potrzebne w roku szkolnym 2024/2025 ?

7

Jakie obszary lub tematy związane z pracą z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi byłyby dla Państwa przydatne w roku szkolnym 2024/2025 ?

( np. metody pracy, dostosowania do pracy i inne)
8

Jaka forma wsparcia jest dla Państwa najbardziej optymalna?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
9

Czy macie Państwo jakieś dodatkowe uwagi, pytania dotyczące pomocy psychologiczno - pedagogicznej lub pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

10

Jak oceniają Państwo swoje umiejętności w identyfikacji uczniów potrzebujących pomocy psychologiczno - pedagogicznej?

Wybierz jedną odpowiedź